تاریخ 96/3/8

      

بتاريخ                 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/410 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                              تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت                               به عنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 4-7-3083  مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                       جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/455 راجع به تخلف انتظامي خانم                                                      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت خانم                                                  به ترتیب به عنوان مهندسان ناظر معماری  ، مکانیک و برق  پلاک ثبتی 2225-6616  مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی مشارالیهم که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور هر یک از نامبردگان را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

 

 

 

بتاريخ                            جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/386 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندس                                                                                 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت 1-                      2-                 3-               به ترتیب به عنوان مهندسین ناظر معماری  ، برق و مکانیک  پلاک ثبتی 2832-6616  مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی مشارالیهم که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور هر یک از نامبردگان را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                         جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/330 و 94/350 راجع به تخلف انتظامي مهندسین مشاور                                                   تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                               بعنوان مهندس مشاور برق و مکانیک پلاک ثبتی 22-42074-1  مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای بصورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

بتاريخ                                 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/453 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت خانم                             بعنوان مهندس ناظر برق پلاک ثبتی 589 بخش 9  مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای بصورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                                    جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/344 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندس 1-                           2-                                              تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت 1-                           2-                        به ترتیب بعنوان مهندس ناظر برق و مکانیک پلاک ثبتی 2739 مبنی بر عدم گزارش تخلف ساختمانی و ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی آقای مسعود قره داغی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته و دفاعیاتی که آقای حسن کریم- پور که طی لایحه ای اعلام نموده است مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور هر یک از نامبردگان را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

بتاريخ                             جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/454 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                             تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                      بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 1458 مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای بصورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

بتاريخ                              جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/389 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                      بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 2-4-5332 و 5302 مبنی بر عدم ارائه گزارش مراحل سوم ، چهارم ، پنچم نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

 

بتاريخ                                   جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/483 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                          تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                   بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 4-32-5985 مبنی بر عدم گزارش تخلفات ساختمانی و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                           جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/452 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                         و آقای مهندس                              تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت خانم                         و آقای                    به ترتیب بعنوان مهندس ناظر مکانیک و معماری پلاک ثبتی 1048-43978-1 مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی مشارالیهم که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور هر یک از نامبردگان را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطارکتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

تاريخ                          جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 95/270 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                              تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان بطرفيت آقای                                بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک ثبتی 14 اصلی از 5072 فرعی بخش 9 تبریز  مبنی بر عدم گزارش تخلف در گزارشات مرحله ای نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و از تخلف انتسابی به خود دفاع ننموده ولایحه دفاعیه نیز ارسال نداشته و وکیلی برای دفاع در این خصوص معرفی نکرده است لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                علی محمودیان لکی

 

 

 

تاريخ                             جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/506 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                                    تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت خانم                                     بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک ثبتی 103-2835 و 2-104  مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و از تخلف انتسابی به خود دفاع ننموده ولایحه دفاعیه نیز ارسال نداشته و وکیلی برای دفاع در این خصوص معرفی نکرده است لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 2 و9  قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                علی محمودیان لکی

 

 

 

تاريخ                      جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/338 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                              تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                      بعنوان مهندس ناظر سازه  پلاک ثبتی 29-49-4841 مبنی بر عدم اعلام تخلف نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و از تخلف انتسابی به خود دفاع ننموده ولایحه دفاعیه نیز ارسال نداشته و وکیلی برای دفاع در این خصوص معرفی نکرده است لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 9  قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه سه یعنی پنج ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط پروانه به مدت محرومیت در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                علی محمودیان لکی

 

 

 

 

تاريخ                          جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/444 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                             و                                 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                             نظر به اینکه مشارالیهم با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نشده و از تخلف انتسابی به خودشان دفاع ننموده ولایحه دفاعیه نیز ارسال نداشته و وکیلی برای دفاع در این خصوص معرفی نکرده اند  لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، هر یک از نامبردگان را مستنداً به بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                علی محمودیان لکی

 

 

 

تاريخ                           جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/463 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                     بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 2-122-6775  مبنی بر عدم اعلام تخلف ساختمانی نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و از تخلف انتسابی به خود دفاع ننموده ولایحه دفاعیه نیز ارسال نداشته و وکیلی برای دفاع در این خصوص معرفی نکرده است لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 9  قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                علی محمودیان لکی

 

 

 

تاريخ                   جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/456 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                         بعنوان مهندس ناظر معماری  پلاک ثبتی 1032 مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و از تخلف انتسابی به خود دفاع ننموده ولایحه دفاعیه نیز ارسال نداشته و وکیلی برای دفاع در این خصوص معرفی نکرده است لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 9  قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                            جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/420 راجع به تخلف انتظامي خانم                               و آقای مهندس                                کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت خانم                            و آقای                به ترتیب بعنوان مهندس ناظر معماری و سازه  پلاک ثبتی 2-5230 مبنی بر عدم گزارش تخلف تبدیل دوبلکس به دو واحد مسکونی نظر به اینکه دفاعیات مشارالیهم که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد و دلائل کافی در این خصوص از سوی مرجع گزارش ارائه نشده لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش هر یک از نامبردگان را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. و اما در خصوص تخلف دیگر نامبردگان مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیهم صادر و اعلام میگردد . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

 

بتاريخ                             جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/410 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                                   و آقای مهندس                           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت خانم                           و آقای                        به ترتیب بعنوان مهندسان ناظر معماری و برق پلاک ثبتی 4-7-3083 مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای هر چند که خانم فرناز مهدوی در جلسه شورای انتظامی حاضر نشده ولی با تقدیم لایحه ای از خود دفاع نموده و آقای محمود شیرپور  با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و تصویر گزارشات مرحله ای  و نیز مندرجات پرونده دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیهم را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                       جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/491 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندس 1-                   2-                             3-                        4-                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقایان 1-                  2-                        3-

                4-                   به ترتیب  بعنوان مهندسین ناظر معماری ، سازه ، مکانیک و برق پلاک ثبتی 955 مبنی بر عدم اعلام تخلف در گزارشات مرحله ای و ارائه گزارشات بصورت یکجا از سوی ناظر سازه و عدم ارائه گزارشات مرحله ای از سوی ناظران برق – مکانیک و معماری نظر به اینکه مشارالیهم با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده اند و پروانه ساختمانی به تاریخ 04/08/1389 بوده ومندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب هر یک از نامبردگان را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

 

بتاريخ                            جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/426 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                    تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 115/235/7842/13 مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای بصورت یکجا نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                           جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/422 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 1728/13 مبنی بر عدم گزارش تخلفات ساختمانی در گزارشات مرحله ای نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

 

بتاريخ                         جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/451 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                 بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 17/2519/1 مبنی بر عدم گزارش تخلفات ساختمانی صرف نظر از اینکه مشارالیه در جلسه رسیدگی شورای انتظامی حاضر نشده ولی با توجه به اینکه تخلفات اعلامی ارتباطی به مهندس ناظر سازه ندارد و نیز مندرجات پرونده دلالت بر صحت این امر دارد لذا این شورا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 


 

بتاريخ                        جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/409 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                       بعنوان مهندس مشاورپلاک ثبتی 1096 مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای و عدم اعلام تخلف ساختمانی نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و نامه شماره 57/70507 شهرداری منطقه 4 تبریز و نیز مندرجات پرونده دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 


 

بتاريخ                          جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/403 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                            بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 952 - 6632 مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و اتمام مهلت نظارت و زمان صدور پروانه موید این امر بوده و سایر  مندرجات پرونده دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

 

بتاريخ                                جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/344 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                 بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک ثبتی 2739 مبنی بر عدم گزارش تخلفات ساختمانی و ارائه گزارشات مرحله ای بصورت یکجا نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این امر دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                             جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/452 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                             تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                  بعنوان مهندس ناظر برق پلاک ثبتی 1048-43978-1 مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این امر دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

 

 

بتاريخ                       جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/390 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                بعنوان مهندس ناظر مکانیک پلاک ثبتی 524-6603 مبنی بر عدم ارائه گزارش مراحل اول و دوم مکانیک نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این امر دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

 

بتاريخ                          جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/467 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                     بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 46/62/3585/3622 مبنی بر عدم گزارش تخلف ساختمانی نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این امر دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                               جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 95/152 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص شکایت تعاونی مسکن ناحیه 5 آموزش و پرورش تبریز به طرفيت آقای مهرداد توکلی اسکوئی بعنوان مهندس طراح و مشاور پروژه برج مسکونی استادان مبنی بر درخواست وجه برای انجام کارهای مربوط به اخذ پروانه نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و سمت وی به لحاظ نداشتن پروانه ساختمانی محرز نمی باشد و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این امر دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

  

 

    نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

بتاريخ                 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/410 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                             کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت                               به عنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 4-7-3083  مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

 

 

بتاريخ                       جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/455 راجع به تخلف انتظامي خانم                                                     کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت خانم                                                  به ترتیب به عنوان مهندسان ناظر معماری  ، مکانیک و برق  پلاک ثبتی 2225-6616  مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی مشارالیهم که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور هر یک از نامبردگان را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

 

 

 

بتاريخ                            جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/386 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندس                                                                                کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت 1-                      2-                 3-               به ترتیب به عنوان مهندسین ناظر معماری  ، برق و مکانیک  پلاک ثبتی 2832-6616  مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی مشارالیهم که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور هر یک از نامبردگان را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

 

 

بتاريخ                         جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/330 و 94/350 راجع به تخلف انتظامي مهندسین مشاور                                                  کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                               بعنوان مهندس مشاور برق و مکانیک پلاک ثبتی 22-42074-1  مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای بصورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

 

 

بتاريخ                                 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/453 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                                  کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت خانم                             بعنوان مهندس ناظر برق پلاک ثبتی 589 بخش 9  مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای بصورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                                    جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/344 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندس 1-                           2-                                             کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت 1-                           2-                        به ترتیب بعنوان مهندس ناظر برق و مکانیک پلاک ثبتی 2739 مبنی بر عدم گزارش تخلف ساختمانی و ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی آقای مسعود قره داغی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته و دفاعیاتی که آقای حسن کریم- پور که طی لایحه ای اعلام نموده است مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور هر یک از نامبردگان را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

 

بتاريخ                             جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/454 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                            کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                      بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 1458 مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای بصورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

 

بتاريخ                              جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/389 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                        کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                      بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 2-4-5332 و 5302 مبنی بر عدم ارائه گزارش مراحل سوم ، چهارم ، پنچم نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

بتاريخ                                   جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/483 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                         کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                   بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 4-32-5985 مبنی بر عدم گزارش تخلفات ساختمانی و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

 

بتاريخ                           جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/452 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                         و آقای مهندس                               کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت خانم                         و آقای                    به ترتیب بعنوان مهندس ناظر مکانیک و معماری پلاک ثبتی 1048-43978-1 مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی مشارالیهم که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور هر یک از نامبردگان را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطارکتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

 

تاريخ                          جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 95/270 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                              تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان بطرفيت آقای                                بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک ثبتی 14 اصلی از 5072 فرعی بخش 9 تبریز  مبنی بر عدم گزارش تخلف در گزارشات مرحله ای نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و از تخلف انتسابی به خود دفاع ننموده ولایحه دفاعیه نیز ارسال نداشته و وکیلی برای دفاع در این خصوص معرفی نکرده است لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                علی محمودیان لکی

 

 

 

تاريخ                             جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/506 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                                    تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت خانم                                     بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک ثبتی 103-2835 و 2-104  مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و از تخلف انتسابی به خود دفاع ننموده ولایحه دفاعیه نیز ارسال نداشته و وکیلی برای دفاع در این خصوص معرفی نکرده است لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 2 و9  قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                علی محمودیان لکی

 

 

 

تاريخ                      جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/338 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                              تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                      بعنوان مهندس ناظر سازه  پلاک ثبتی 29-49-4841 مبنی بر عدم اعلام تخلف نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و از تخلف انتسابی به خود دفاع ننموده ولایحه دفاعیه نیز ارسال نداشته و وکیلی برای دفاع در این خصوص معرفی نکرده است لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 9  قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه سه یعنی پنج ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط پروانه به مدت محرومیت در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                علی محمودیان لکی

 

 

 

تاريخ                          جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/444 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                             و                                 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                             نظر به اینکه مشارالیهم با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نشده و از تخلف انتسابی به خودشان دفاع ننموده ولایحه دفاعیه نیز ارسال نداشته و وکیلی برای دفاع در این خصوص معرفی نکرده اند  لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، هر یک از نامبردگان را مستنداً به بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                علی محمودیان لکی

 

 

 

تاريخ                           جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/463 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                     بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 2-122-6775  مبنی بر عدم اعلام تخلف ساختمانی نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و از تخلف انتسابی به خود دفاع ننموده ولایحه دفاعیه نیز ارسال نداشته و وکیلی برای دفاع در این خصوص معرفی نکرده است لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 9  قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                علی محمودیان لکی

 

 

 

 

تاريخ                   جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/456 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                         بعنوان مهندس ناظر معماری  پلاک ثبتی 1032 مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و از تخلف انتسابی به خود دفاع ننموده ولایحه دفاعیه نیز ارسال نداشته و وکیلی برای دفاع در این خصوص معرفی نکرده است لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 9  قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                علی محمودیان لکی

 

 

 

 

 

بتاريخ                            جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/420 راجع به تخلف انتظامي خانم                               و آقای مهندس                                کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت خانم                            و آقای                به ترتیب بعنوان مهندس ناظر معماری و سازه  پلاک ثبتی 2-5230 مبنی بر عدم گزارش تخلف تبدیل دوبلکس به دو واحد مسکونی نظر به اینکه دفاعیات مشارالیهم که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد و دلائل کافی در این خصوص از سوی مرجع گزارش ارائه نشده لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش هر یک از نامبردگان را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. و اما در خصوص تخلف دیگر نامبردگان مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیهم صادر و اعلام میگردد . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا           شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 

 

 

 

 

بتاريخ                             جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/410 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                                   و آقای مهندس                           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت خانم                           و آقای                        به ترتیب بعنوان مهندسان ناظر معماری و برق پلاک ثبتی 4-7-3083 مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای هر چند که خانم فرناز مهدوی در جلسه شورای انتظامی حاضر نشده ولی با تقدیم لایحه ای از خود دفاع نموده و آقای محمود شیرپور  با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و تصویر گزارشات مرحله ای  و نیز مندرجات پرونده دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیهم را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

 

 

 

بتاريخ                       جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/491 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندس 1-                   2-                             3-                        4-                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقایان 1-                  2-                        3-

                4-                   به ترتیب  بعنوان مهندسین ناظر معماری ، سازه ، مکانیک و برق پلاک ثبتی 955 مبنی بر عدم اعلام تخلف در گزارشات مرحله ای و ارائه گزارشات بصورت یکجا از سوی ناظر سازه و عدم ارائه گزارشات مرحله ای از سوی ناظران برق – مکانیک و معماری نظر به اینکه مشارالیهم با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده اند و پروانه ساختمانی به تاریخ 04/08/1389 بوده ومندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب هر یک از نامبردگان را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

 

بتاريخ                            جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/426 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                    تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 115/235/7842/13 مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای بصورت یکجا نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

 

 

بتاريخ                           جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/422 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 1728/13 مبنی بر عدم گزارش تخلفات ساختمانی در گزارشات مرحله ای نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                         جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/451 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                 بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 17/2519/1 مبنی بر عدم گزارش تخلفات ساختمانی صرف نظر از اینکه مشارالیه در جلسه رسیدگی شورای انتظامی حاضر نشده ولی با توجه به اینکه تخلفات اعلامی ارتباطی به مهندس ناظر سازه ندارد و نیز مندرجات پرونده دلالت بر صحت این امر دارد لذا این شورا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                        جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/409 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                       بعنوان مهندس مشاورپلاک ثبتی 1096 مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای و عدم اعلام تخلف ساختمانی نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و نامه شماره 57/70507 شهرداری منطقه 4 تبریز و نیز مندرجات پرونده دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                          جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/403 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                            بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 952 - 6632 مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و اتمام مهلت نظارت و زمان صدور پروانه موید این امر بوده و سایر  مندرجات پرونده دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                                جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/344 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                 بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک ثبتی 2739 مبنی بر عدم گزارش تخلفات ساختمانی و ارائه گزارشات مرحله ای بصورت یکجا نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این امر دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

 

بتاريخ                             جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/452 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                             تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                  بعنوان مهندس ناظر برق پلاک ثبتی 1048-43978-1 مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این امر دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                       جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/390 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                بعنوان مهندس ناظر مکانیک پلاک ثبتی 524-6603 مبنی بر عدم ارائه گزارش مراحل اول و دوم مکانیک نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این امر دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                          جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/467 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                                     بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 46/62/3585/3622 مبنی بر عدم گزارش تخلف ساختمانی نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این امر دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 

 

 

بتاريخ                               جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 95/152 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص شکایت تعاونی مسکن ناحیه 5 آموزش و پرورش تبریز به طرفيت آقای مهرداد توکلی اسکوئی بعنوان مهندس طراح و مشاور پروژه برج مسکونی استادان مبنی بر درخواست وجه برای انجام کارهای مربوط به اخذ پروانه نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و سمت وی به لحاظ نداشتن پروانه ساختمانی محرز نمی باشد و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این امر دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

 

  

 

    نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

             شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا           علی محمودیان لکی

 
تاريخ                     جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/370 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                               تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                     بعنوان مهندس ناظر سازه  پلاک ثبتی 11/645/8997  مبنی بر عدم گزارش تخلف ساختمانی و عدم ارائه گزارشات مرحله ای نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ارسالی نیز موثر در مقام دفاع نمی باشد لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 1 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

         شهرام کاشانی اصل

 

   عضو حقوقدان شورا        علی محمودیان لکی

 تاريخ                      جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/509 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                             تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                 بعنوان مهندس ناظر سازه  پلاک ثبتی 92-34012-1 مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ارسالی نیز موثر در مقام دفاع نمی باشد لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

  محمدرضا حسن زاده

   دبیر شورا

        شهرام کاشانی اصل

 

      عضو حقوقدان شورا    علی محمودیان لکی

 تاريخ                                       جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/329 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش شهرداری منطقه 5 تبریز بطرفيت آقای                                             بعنوان مهندس ناظر سازه  پلاک ثبتی 316 مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ارسالی نیز موثر در مقام دفاع نمی باشد لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا محمدرضا حسن زاده

   دبیر شورا

         شهرام کاشانی اصل

 

 عضو حقوقدان شورا         علی محمودیان لکی

 تاريخ                                  جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/440 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                                    تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                           بعنوان مهندس ناظر برق  پلاک ثبتی 1/2422/10 مبنی بر ارائه گزارشات مراحل 2،3،4 در زمان پایان کار نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ارسالی نیز موثر در مقام دفاع نمی باشد لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

  محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

         شهرام کاشانی اصل

 

     عضو حقوقدان شورا        علی محمودیان لکی

 تاريخ                                    جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/401 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                 کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                          به عنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 7892/2  مبنی بر عدم ارائه گزارشات مراحل 1 ، 2 ،3  نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

  دبیر شورا         شهرام کاشانی اصل

 

        عضو حقوقدان شورا                    علی محمودیان لکی

 بتاريخ                               جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/346 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                                  کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                                 به عنوان مهندس ناظر معماری پلاک ثبتی 7-6231 و 9- 6231  مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای  نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا        شهرام کاشانی اصل

 

 عضو  حقوقدان شورا                       علی محمودیان لکی

 بتاريخ                            جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/456 راجع به تخلف انتظامی شرکت                                                      کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                    به عنوان مهندس ناظر مکانیک پلاک ثبتی 122-43052-1  مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا  نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که طی لایحه ای به شماره 312/95 به شورای انتظامی استان ارائه نموده مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا          شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 بتاريخ                              جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/456 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                                     کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                       به عنوان مهندس ناظر برق پلاک ثبتی 122-43052-1  مبنی بر عدم ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا          شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                             

        علی محمودیان لکی

 بتاريخ                                            جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/353 راجع به تخلف انتظامي خانم                                کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت خانم                                        به عنوان مهندس ناظر برق پلاک ثبتی 285/2763  مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا          شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 بتاريخ                                  جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/349 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                 کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                              به عنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 354  مبنی بر عدم گزارش تخلف احداث آسانسور مغایر با نقشه های اجرائی مصوب نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 2 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا         شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 بتاريخ                            جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/430 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                                       به عنوان مهندس ناظر مکانیک پلاک ثبتی 1/2422/10  مبنی بر ارائه گزارشات مراحل  2 ، 3 ، 4 در زمان پایانکار نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا          شهرام کاشانی اصل

 

         عضو حقوقدان شورا                               

        علی محمودیان لکی

 بتاريخ                                 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/439 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                          و آقای مهندس                                 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت خانم                      و آقای                       به ترتیب  بعنوان مهندس ناظر معماری و سازه پلاک ثبتی 2 - 510 مبنی بر عدم گزارش تخلف ساختمانی نظر به اینکه مشارالیهم با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده اند و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب هر یک از مشارالیهم را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

          شهرام کاشانی اصل

 

 عضو حقوقدان شورا        علی محمودیان لکی

 بتاريخ                            جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/429 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                              تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                        بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 6/248/11 مبنی بر ارائه گزارشات مرحله ای به صورت یکجا نظر به اینکه مشارالیه با ارائه لایحه ای به شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده اند و تصویر گزارشات ارائه شده به سازمان نظام مهندسی استان و نیز مندرجات پرونده دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر و اعلام می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

          شهرام کاشانی اصل

 

عضو حقوقدان شورا
   علی محمودیان لکی

 به روز شده در تاریخ 96/2/07

بتاريخ                        جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه  94/488 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                                                                   تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت                                    بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 1-4898 مبنی بر عدم ارائه گزارشات مراحل سوم و چهارم و پنجم نظر به اینکه مشارالیه با حضور در جلسه رسیدگی شورای انتظامی ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی مدعی عدم ارتکاب تخلف اعلامی شده است و مندرجات پرونده نیز دلالت بر صحت این ادعا دارد لذا این شورا با قبول دفاعیات معموله و به لحاظ عدم احراز تخلف حکم به برائت مشارالیه صادر و اعلام می ­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

  محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

       شهرام کاشانی اصل

 

 عضو حقوقدان شورا 

علی محمودیان لکی


تاريخ                    جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/487 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                                                                             تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                             بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک ثبتی 183-6607 مبنی بر عدم گزارش تخلفات ساختمانی نظر به اینکه مشارالیه با سبق اطلاع از موعد رسیدگی در جلسه شورای انتظامی حاضر نگردیده و از تخلف انتسابی به خود دفاع ننموده ولایحه دفاعیه ارسالی نیز موثر در مقام دفاع نبوده لذا این شورا با احراز تخلف مورد گزارش ، نامبرده را مستنداً به بند 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­ نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است./ 2 ر

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا

محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

      شهرام کاشانی اصل

 

 عضو حقوقدان شورا      

علی محمودیان لکی


بتاريخ                         جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/258 راجع به تخلف انتظامي قای مهندس                                                                         کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

 

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                               بعنوان مهندس مجری پلاک ثبتی 294-5001 – 1 و 1 – 5002 -296  مبنی بر ارائه یکجای گزارشات مرحله ای و عدم رعایت آئین نامه اجرائی نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته ، مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف مذکور مشارالیه را باستناد بند 1 و 9 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­ نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

 

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا          شهرام کاشانی اصل

 

   عضو حقوقدان شورا    

  علی محمودیان لکی


بتاريخ                       جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/227 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                                                                        کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت خانم                                          بعنوان مهندس ناظر معماری  پلاک ثبتی 114 – 114 - 3093  مبنی بر عدم اعلام تخلفات اجرا در گزارشات معماری نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته ، مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف انتسابی مذکور مشارالیه را باستناد بند 2 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه 3 یعنی سه ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط پروانه به مدت محرومیت با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

      محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

         شهرام کاشانی اصل

 

  عضو حقوقدان شورا   

علی محمودیان لکی


بتاريخ                    جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/8 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                                                                              کریم ملکی تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت اقای                                       بعنوان مهندس ناظر سازه  پلاک ثبتی 163 – 3164  و 3165 بخش 3   مبنی بر ارائه استحکام بنا و عدم گزارش تخلف در گزارشات مرحله ای  نظر به اینکه دفاعیات معموله از سوی وی که در شورای انتظامی استان صورت گرفته ، مؤثر و موجه نمی­باشد لذا این شورا با توجه به گزارش اعلامی و سایر محتویات پرونده با احراز تخلف انتسابی مذکور مشارالیه را باستناد بند 10 قسمت الف ماده 91 ناظر به ماده 90 از آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه 3 یعنی شش ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط پروانه به مدت محرومیت با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 1 ر

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

 محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

    شهرام کاشانی اصل

 

  عضو حقوقدان شورا    علی محمودیان لکی


بتاريخ                                                      جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 94/176 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                                         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص شکایت اقای                                   به طرفيت آقایان                                              به ترتیب بعنوان مهندس ناظر سازه و طراح سازه ، ناظر معماری و مهندس ژئوتکنیک پلاک ثبتی 437 بخش 9 تبریز مبنی بر عدم رعایت مقررات ملی ساختمان منجر به ورود خسارت  صرفنظر از اینکه آقایان                         و                             در جلسه رسیدگی شورای انتظامی حاضر و آقای                         طی لایحه ای از خود دفاع نموده اند و آقای                             نیز در جلسه شورای انتظامی حاضر نشده ، با توجه به اینکه شاکی خصوصی به رغم سبق اطلاع از تصمیم این شورا مبنی بر تودیع دستمزد کارشناس منتخب دوم اقدامی در این خصوص ننموده و دلیل دیگری برای احراز تخلفات موضوع شکایت در پرونده موجود نمی باشد لذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب مشتکی عنهم صادر و اعلام می گردد . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است. / 3 ر

رئيس شورا

سیدصادق موسوی

 

 

نائب رئیس شورا

امیر حسین علیزاده قربانی  

عضو شورا 

 محمدرضا حسن زاده

    دبیر شورا

  شهرام کاشانی اصل

 

 عضو حقوقدان شورا    

علی محمودیان لکی


 • بتاريخ 30/11/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/984 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 12-77 و 9029 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر  نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                      را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

      


 • بتاريخ 30/11/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1692 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                              به طرفيت آقای                          بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 52-346-2365 مبنی بر عدم صدور پایانکار که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در لوایح تقدیمی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                  را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 • بتاريخ 30/11/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/977 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس          تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي            بعنوان مهندس ناظر پلاك‌ثبتی 640/7920/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز و مازاد بر پایانکار که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به بند الف ماده 91 و ماده 90 آیین ­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                               را به مجازات انتظامی درجه سه يعني شش ماه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط پروانه  بمدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 30/11/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/948 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                      بعنوان مهندس ناظر پلاک ­ثبتی قولنامه ­ای بخش 10 به آدرس تبریز- سه راهی فرودگاه جنب دفتر سنگبری شمس مبنی بر عدم گزارش بموقع و ارایه گزارشات بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                      را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 
 • بتاريخ 30/11/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1187 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                        بعنوان مهندس ناظر پلاک ­ثبتی واقع در ولی­عصر 2 بخش 9 قطعه 18 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا و عدم ارایه گزارش موارد خلاف ساختمان که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ ای نیز ارسال نکرده است فلذا با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به بندهای الف و ح ماده 91 و همچنین ماده 90 آیین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                        را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

      


 • بتاريخ 30/11/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1189 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ ثبتی 0-6709-2 و 1 مبنی بر عدم ارایه گزارشات مرحله­ای با وجود 70% پیشرفت فیزیکی تا مورخ 31/4/91 که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف نامبرده مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                             را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 •  بتاريخ 30/11/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/978 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک ­ثبتی 4819-4818 مبنی بر عدم گزارش خلاف در گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با ارایه کپی از مستندات خویش که حکایت از انعکاس تخلفات در گزارشات مراحل اول وسوم  چهارم و پنجم دارد فلذا با عنایت بر مراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس

صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 30/11/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/941/6 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي                   بعنوان مهندس ناظر پلاك‌ثبتی 2770-6904-3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات غیرمجاز احداثی و مازاد بر پروانه که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و ملاحظه مفاد پاسخ اعلامی مورخه 21/11/92 مدیر شعبه 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به بند الف ماده 91 و همچنین ماده 90 آیین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                          را به مجازات انتظامی درجه سه يعني محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت چهار ماه و ضبط پروانه  بمدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین ­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 3/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/619/4 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي            بعنوان مهندس ناظر پلاك‌ثبتی 5422-2 و 1 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای طبقات اول و دوم احداثی غیرمجاز و مازاد بر پروانه که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه باستناد ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس            را به مجازات انتظامی درجه سه يعني محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت پنج ماه و ضبط پروانه  بمدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد  . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 3/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1031  راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                            بعنوان مهندس ناظر پلاک ­ثبتی 150-291-292-13 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و همچنین ملاحظه مفاد گزارشات ارسالی از شهرداری که حکایت ارایه آنها در تاریخ­های متعدد می­باشد فلذا با عنایت بمراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف رأی بر برائت مهندس                          صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 بتاريخ 3/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/989 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت                  بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 976-1376-12مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با اعلام اینکه گزارشات را تحویل مالک داده و مالک آنها را یکجا تسلیم شهرداری نموده است فلذا با عنابت بمراتب فوق و اینکه تحویل مدارک به مالک رفع تکلیف از مهندس ناظر نمی­نماید با احراز تخلف مشارالیها مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خانم مهندس    را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

       


 • بتاريخ 3/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1011/2 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای              بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 3-6227 مبنی بر تخلف اضافه احداثی در ملک براساس رأی صادره از کمیسیون ماده صد که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده در گزارش مرحله اول پیشرفت عملیات ساختمانی و قبل از صدور رأی ماده صد در مورخه 19/5/89 نسبت به انعکاس تخلفات اقدام نموده است فلذا با عنایت بمراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس          صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 3/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/767 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي                    بعنوان مهندس ناظر پلاك‌ثبتی 332-4963/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                     را به مجازات انتظامی درجه سه يعني محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه  بمدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 3/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/90 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس              تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي                     بعنوان مهندس ناظر پلاك‌ثبتی 27 و 5-4-3-8037 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و اینکه مشارالیه با وجود استمهال نسبت به ارایه دفترچه محاسبات تأیید شده به سازمان اقدامی نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به بند الف ماده 91 و ماده 90 آیین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                      را به مجازات انتظامی درجه سه يعني محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه  بمدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 3/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/990 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                      بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 2 و 1-2669 مبنی بر عدم ارایه گزارشات مرحله­ای پیشرفت عملیات ساختمانی که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس              را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 • بتاريخ 3/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/985 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای               بعنوان مهندس ناظر پلاک­­ ثبتی 4857 مبنی بر ارایه فرم استحکام بنا بجای مهندس ناظر اصلی آقای مهندس                     و تعویض مهندس ناظر بدون اخذ مجوز لازم که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس    را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 • بتاريخ 3/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/987 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای          بعنوان مهندس ناظر پلاک­ قولنامه­ ای واقع در رواسان پایین­تر از باشگاه نیایش مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای احداثی­های خلاف و غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و مدافعات غیرمؤثر نامبرده در لایحه تقدیمی و اینکه با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی نیز حضور نیافته است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس            را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 •  بتاريخ 10/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1119 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 2 و 1/5317-5318-6276 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل سوم و چهارم پیشرفت عملیات ساختمانی بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و عدم حضور نامبرده در جلسه شورای انتظامی و ملاحظه مفاد لایحه تقدیمی مورخ 10/12/92 که حکایت از ادعای تقدیم گزارشات مراحل سوم و چهارم در مواعد جداگانه دارد و اینکه مشارالیه در جهت اثبات ادعای مذکور دلیل و مدرک مستدل ارایه نکرده است با احراز تخلف ایشان مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم         می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 •  بتاريخ 16/1/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1782 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                  به طرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک ­ثبتی واقع در تبریز منجم جنب مسجد رضوان پلاک یک مبنی داشتن دیوار اشتراکی و مسدود نمودن دودکش ­های موجود که توجهاً بر محتویات پرونده و اظهارات شاکی و ملاحظه نظریه و عکس­های پیوستی موضوع کارشناسی و ایضاً دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و لوایح تقدمی با احراز تخلف مشارالیه از جهت عدم رعایت ضوابط و معیارهای فنی مستنداً به بند الف ماده 91 و همچنین ماده 90 آیین ­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آقای مهندس                          را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 •  بتاريخ 10/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1260/4 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس    تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                           بعنوان مهندس ناظر پلاک ­ثبتی 1/206/8998 مبنی بر عدم ارایه بموقع گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه رسیدگی شورای انتظامی توأم با ارایه مدارک و مستندات که حکایت از تقدیم گزارشات بموقع به سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان دارد فلذا با عنایت به مراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس                  صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 10/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/986 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس          تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک ­ثبتی 2-29-8026 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل اول و سوم و چهارم و پنجم بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 • بتاريخ 10/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1334 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای            بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 1180-6832-2 و 1 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                          را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 •  بتاريخ 7/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1928 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­شرقی به طرفيت آقای                      بعنوان مهندس مجری پلاک­ ثبتی 266-R واقع در شهرک خاوران مبنی بر ارایه یکجای صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت اطلاعیه­ های 6898/87-29/5/87 و 14243/87-14/10/87 و ماده 3 فصل اول مجموعه شیوه­ نامه­ های آیین­ نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه باستناد ماده 90 و بندهای الف و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس         را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 • بتاريخ 7/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1929 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس          تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­شرقی به طرفيت آقای                     بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 1-3-1335 و 2-2-1335 مبنی بر ارایه صورتجلسات کارگاهی بصورت یکجا و عدم رعایت اطلاعیه­ های 6898/87-29/5/87 و 14243/87-14/10/87 و ماده 3 فصل اول مجموعه شیوه­ نامه­ های آیین­نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به بندهای الف و خ ماده 91 و همچنین ماده 90 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس            را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین ­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 • بتاريخ 7/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/941/7 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي                    بعنوان مهندس ناظر پلاك‌ قولنامه ­ای واقع در خیابان اشرفی لاله خیابان الهیه روبروی مسجد جدیدالاحداث حضرت علی­اصغر مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و اینکه مشارالیه با وجود استمهال یک هفته­ ای نسبت به ارایه مستندات خویش از بابت ارایه دفترچه محاسبات و نقشه­ های اجرایی جهت کنترل طراحی و اجرا اقدامی نکرده است فلذا مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس         را به مجازات انتظامی درجه سه يعني محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه  بمدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 7/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/944/1 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای              بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 4-2006 مبنی بر عدم گزارش خلاف در گزارشات مرحله ­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و اینکه با وجود استمهال یک هفته­ ای نسبت به ارایه مستندات خویش اقدامی نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس      را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 •  بتاريخ 7/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1715 راجع به تخلف انتظامي آقای                    تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت مهندس                 بطرفیت آقای مهندس                            مبنی بر عدم رعایت اصول فنی در لوله ­کشی گاز و عدم توجه نامبرده به گزارش شاکی از بابت مورد اعلامی بعنوان رئیس وقت نمایندگی سازمان نظام مهندسی    که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر آقای                           در لایحه تقدیمی بشماره 257/92 ش آ مورخ 13/11/92 و همچنین مفاد مکاتبه مورخ 24/7/90 دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان با مدیرعامل شرکت­             که پیوست پرونده حاضر بوده و حکایت از پیگیری و ملزم نمودن شرکتها به اجرای قوانین جاری واحد گاز نظام مهندسی دارد فلذا با عنایت بمراتب فوق و اقدامات معموله از ناحیه دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان                      بلحاظ فقد دلایل بر توجه تخلف اعلامی نسبت به مهندس                         رأی بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین ­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 •  بتاريخ 24/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/941/4 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي        بعنوان مهندس ناظر پلاك‌ثبتی 293/6857/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه  مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                     را به مجازات انتظامی درجه سه يعني محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه  بمدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 24/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/942 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس          تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای       بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 1-12-8174 مبنی بر عدم گزارش خلافی­ها در گزارشات مرحله­ای و برگ اعلام پایان عملیات ساختمانی که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و ملاحظه مدارک و مستندات پیوستی در پرونده با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس           را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 • بتاريخ 21/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1428 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین    تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای مهندس         علیه آقایان                 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله ­ای توسط مهندس ناظر دوم آقای مهندس                 با وجود عدم انصراف مهندس ناظر اول (شاکی) که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه شاکی بعنوان مهندس ناظر اول در زمان مدت اعتبار پروانه فقط گزارش مرحله اول را ارایه و از تقدیم گزارشات مراحل بعدی امتناع نموده و اینکه پس از انقضاء مدت اعتبار مذکور دفتر نمایندگی نظام مهندسی        یعنی مهندس       برای ادامه عملیات اجرایی مهندس        را بعنوان ناظر جدید تعیین نموده است فلذا با عنایت بر مراتب فوق و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی و بلحاظ فقد دلایل بر توجه تخلف رأی بر برائت آقایان مهندس      صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 24/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/988 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای        بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 3697-3693 مبنی بر عدم گزارش بموقع تخلفات در گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با اعلام اینکه تخلفات را به شهرداری منعکس نموده است و اینکه مدارک و مستندات تقدیمی از طرف مشارالیه موجب صحت مطالب و مدافعات مطروحه نامبرده می­باشد فلذا به جهت فقد دلایل بر توجه تخلف به ایشان رأی بر برائت مهندس      صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 24/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1714 راجع به تخلف انتظامي آقای                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقایان          بطرفیت آقای       بعنوان مدیرعامل شرکت خانه­سازی باغمیشه مبنی بر نحوه آرایش پارکینگ و ادعای عدم تطبیق آن با نقشه ­های معماری که با عنایت بر عدم حضور شکاﺓ در اولین جلسه شورای انتظامی و همچنین عدم معرفی نماینده یا وکیل و ایضاً عدم ارسال لایحه باستناد ماده 87 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بلحاظ عدم حضور شکاﺓ که در حکم انصراف از شکایت می­باشد قرار منع تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 21/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1479/1راجع به تخلف انتظامي آقای                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفیت آقای     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 1871/8999 مبنی بر عدم اعلام تخلفات تبدیل دوبلکس به دو واحد و احداث بالکن دو طرف بسته که باتوجه بر محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته فاما با عنایت بر مفاد لایحه تقدیمی بشماره 2268/92 ش آ-24/12/92 به پیوست دو فقره از گزارشهای مراحل سوم و چهارم پیشرفت عملیات ساختمانی که حکایت از اعلام تخلفات از صدور رأی از کمسیون ماده صد دارد در نهایت بلحاظ مدافعات مؤثر نامبرده از بابت تخلف اعلامی و بلحاظ فقد دلایل بر توجه تخلف رأی بر برائت مهندس         صادر می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 24/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/941/3 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي        بعنوان مهندس ناظر پلاك‌­ثبتی 203/5275/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقه احداثی بدون مجوز که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین ­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس         را به مجازات انتظامی درجه سه يعني محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه بمدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 21/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/619/3  راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای       بعنوان مهندس ناظر پلاک ­ثبتی واقع در جاده تبریز آذرشهر (بلوار ملت) پشت میدان تره­بار شماره 2- از طرف مدرسه استثنایی توحید مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای احداثی­های خلاف و بدون مجوز که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است فلذا با احراز تخلف مشارالیه و با در نظر گرفتن اینکه مساحت محل مورد تخلف که تجاری بوده حدود چهل و چهار متر می­باشد باستناد ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس       را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 21/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1686 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای      بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 6-23-4004-4005 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل عملیات ساختمانی با تأخیر و یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و ملاحظه مدارک و مستندات پیوستی در پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس         را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 21/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1360 راجع به تخلف انتظامي آقای                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفیت آقای      بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 114-796-11 مبنی بر عدم ارایه گزارشات مرحله­ای در خصوص احداث طبقه پنجم مازاد بر نقشه و پروانه و بالکن روباز به حیاط که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و ملاحظه مدارک و مستندات تقدیمی از طرف مشارالیه که حکایت از گزارش تخلفات در گزارش مراحل چهارم و پنجم و پایان­عملیات ساختمانی دارد فلذا با عنایت بمراتب فوق و فقد دلایل بر توجه اتهام به نامبرده ، رأی بر برائت مهندس          صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 21/12/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1693 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای       بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 1-1936 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل عملیات ساختمانی بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه باستناد ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس        را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

           


 • بتاريخ 16/1/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1694 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای          بعنوان مهندس ناظر معماری و آقای         بعنوان مهندس ناظر مکانیک و آقای            بعنوان مهندس ناظر برق پلاک ­ثبتی 389-3084-13 مبنی بر ارایه یکجای گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر هر یک از نامبردگان در جلسه شورای انتظامی و اعلام اینکه گزارشات را تحویل مالک نموده­اند در نهایت با احراز تخلف نامبردگان و اینکه تحویل گزارشات به مالک رفع تکلیف از ناظر نمی­نماید باستناد ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از آقایان مهندس                  را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 16/1/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1754 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تبریزبه طرفيت آقای          بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 236 مبنی بر عدم حضور مجری در کارگاه که توجهاً بر محتویات پرونده و گزارش بازرس سازمان مذکور دایر بر اینکه در مواعد مختلف مورد مراجعه مشارالیه در محل کارگاه حضور نداشته و ایضاً توجهاً بر دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف ایشان مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                 را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 20/1/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1704 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای        بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 1567-4698-2 و 1 مبنی بر ارایه گزاشات مراحل چهارم و پنجم بصورت یکجا با پایان عملیات که توجهاً بر محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است فاما با عنایت بر مفاد مدارک و مستندات ارسالی از شهرداری که حکایت از ارایه گزارشات مرحله پنجم بهمراه پایان عملیات بصورت یکجا می­باشد و اینکه ارایه توأم گزارشات مذکور تخلف محسوب نمی­شود رأی بر برائت   مهندس             صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 20/1/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1705/1 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای               بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 2499 مبنی بر عدم ارایه گزارشات مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به بند ح ماده 91 و ماده 90 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس      را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 20/1/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1701 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 17334/3 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل چهارم و پنجم بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و اینکه گزارشات مراحل نازک­کاری و تأسیسات بصورت یکجا میسور بوده و تخلف محسوب نمی­شود فلذا با عنایت بر مراتب فوق و فقد دلایل بر وقوع تخلف رأی بر برائت مهندس             صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 •  بتاريخ 20/1/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1745 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تبریزبه طرفيت آقای                    بعنوان مهندس ناظر پلاک ­ثبتی 0-18-3771 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل سوم و چهارم و پنجم عملیات ساختمانی با تأخیر و یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با اعلام اینکه گزارشات را تحویل مالک نموده است و در واقع مالک مقصر تحویل گزارشات در یک روز معین بوده است فلذا با عنایت بمراتب فوق و اینکه تحویل گزارشات به مالک رفع تکلیف از مهندس ناظر نمی­نماید با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به بند ح ماده 91 و ماده 90 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 23/1/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/509 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس             تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي                  بعنوان مهندس ناظر پلاك‌­ثبتی 196/7645/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و همچنین وصول پاسخ از مدیریت شعبه 2 سازمان نظام مهندسی استان دایر بر عدم  تأیید نقشه­های سازه­ای ارایه شده و با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس           را به مجازات انتظامی درجه سه يعني محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه برای مدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 23/1/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/2222 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای          به طرفيت آقای             بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 648-28687-1 مبنی بر عدم امضاء نقشه ­های اصلاحی که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه شاکی پرونده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان حضور نیافته و همچنین وکیل یا نماینده­ای نیز معرفی نکرده است که باتوجه بر مراتب فوق و اینکه عدم حضور شاکی بمنزله انصراف از شکایت تلقی می­شود فلذا با استناد ماده 87 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بلحاظ عدم حضور شاکی در اولین جلسه شورای انتظامی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 30/1/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1695 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت خانم               بعنوان ناظر پلاک­ثبتی 4510 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی نظام مهندسی حضورنیافته و درجهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیزارسال نکرده است فلذابااحراز تخلف مشارالیها را با استناد ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خانم مهندس

را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 30/1/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1481 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای            بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 38-13683-1 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل عملیات ساختمانی با تأخیر و یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه باستناد ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس          را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 30/1/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/253راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                 بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 176-199-8770-8767 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقه احداثی غیرمجاز و مازاد بر پروانه که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه باستناد مواد 90 و بند الف ماده 91 مهندس                  را با اعمال تخفیف از جهت قلت میزان مساحت مورد تخلف و اسکلت فلزی بودن محل مذکور به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 27/1/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1717 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای    بعنوان مهندس ناظر پلاک­ ثبتی 1798-2920-14 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 27/1/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1703 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای               بعنوان مهندس ناظر معماری و آقای                   بعوان مهندس ناظر مکانیک وآقای                   بعنوان مهندس ناظر 3581/13 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده ودفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با اعلام اینکه گزارشات را به مالک تحویل داده­اند و مالک آنها را یکجا به شهرداری ارایه نموده است فلذا با عنایت بمراتب فوق و اینکه تحویل گزارشات به مالک رفع تکلیف از مهندس ناظر نمی­نماید با احراز تخلف مشارالیهم مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از آقایان مهندس                         را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 20/2/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/2016 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین        و خانمها       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                   بطرفیت آقایان            بعنوان مهندس ناظر سازه و                     بعنوان ناظر برق و خانمها             بعنوان مهندس ناظر معماری و            بعنوان مهندس مکانیک و همچنین آقای     عنوان مدیریت               (پیمانکار تهیه نقشه­های ساختمان) پلاک­ثبتی 982 مبنی بر تأخیر در تحویل گزارشات مرحله­­ای از طرف ناظران مذکور که موجب توقف عملیات از سوی شهرداری منطقه چهار شده است و ایضاً تخلف آقای                مبنی بر عدم پیگیری در تحویل گزارشات با داشتن مسئولیت و مدیریت شرکت مذکور که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف هر یک از نامبردگان مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر کدام از آقایان مهندس           و خانمها        را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 20/2/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/2016 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین          و خانمها       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                   بطرفیت آقایان                بعنوان مهندس ناظر سازه و          بعنوان ناظر برق و خانمها             بعنوان مهندس ناظر معماری و               بعنوان مهندس مکانیک و همچنین آقای                بعنوان مدیریت شرکت            (پیمانکار تهیه نقشه­های ساختمان) پلاک­ثبتی 982 مبنی بر تأخیر در تحویل گزارشات مرحله­­ای از طرف ناظران مذکور که موجب توقف عملیات از سوی شهرداری منطقه چهار شده است و ایضاً تخلف آقای             

مبنی بر عدم پیگیری در تحویل گزارشات با داشتن مسئولیت و مدیریت شرکت مذکور که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف هر یک از نامبردگان مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر کدام از آقایان مهندس                و مهندس                          و مهندس               و خانمها            و             را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 3/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1154 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین          و خانم مهندس        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص شکایت آقای           و خانم­ها           بطرفيت آقایان            و خانم            بترتیب بعنوان مهندسین ناظر عمران و ناظر مکانیک و ناظر برق و ناظر معماری پلاک­ثبتی 1-6-7638 و7672 مبنی برعدم رعایت ضوابط شهرسازی بطریق سایه­اندازی به ملک شکاۀ که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر مهندسین مذکور وملاحظه مدارک و مستندات پیوستی در پرونده بلاخص صفحه 48 پرونده حاضر که حکایت از صدور پروانه ساختمانی برای طبقه ششم سازه­ای بطورکامل و بدون­عقب­روی ازسوی شهرداری منطقه یک داشته و علت اصلی مورد شکوائیه شکاۀ از بابت سایه­اندازی در واقع همین موضوع می­باشد و اینکه شکاۀ پرونده نیز بر همین اساس شکایت اصلی خویش را متوجه شهرداری نموده­اند فلذا با عنایت بمراتب فوق و اینکه تخلف مذکور نیز در گزارش مهندس ناظر عمران نیز منعکس شده است به جهت فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیهم رأی بر برائت آقایان مهندسین            و خانم مهندس    صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 6/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1786 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت خانم              از آقای                      بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک­ثبتی 952 مبنی بر عدم درج مغایرت­های پیلوت از جهت تقسیم­بندی برخلاف نقشه­ های مصوب که توجهاً پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                  را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 6/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1361/1راجع به تخلف انتظامي خانمها مهندسین     و آقای مهندس          تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت خانم            بعنوان مهندس ناظر معماری و خانم                    بعنوان مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور               و مهندس ناظر مکانیک و برق و همچنین آقای           بعنوان مهندس ناظر سازه پلاک­ثبتی 15-85-9029 مبنی بر تبدیل هر کدام از طبقات 3 و 4 از یک واحد به دو واحد مسکونی و عدم درج تخلفات انجام یافته در گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظای با احراز تخلف مشارالیهم باستناد ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون    نظام مهندسی و کنترل ساختمان خانم مهندس           را با عنایت بر نوع مسئولیت ایشان در پلاک مذکور به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان و همچنین خانم مهندس       و آقای مهندس             را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت  در نظام مهندسی استان محکو می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 6/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1718 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 4360/2 و 1 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                       را به مجازات انتظامی درجه سه یعنی محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 6/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1480/3 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 4360/2 و 1 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه در خصوص تخلف اعلامی نسبت به پلاک­ثبتی مذکور قبلاً در پرونده 91/1718 رسیدگی معمول و منجر به صدور رأی گردیده است و بعبارتی دیگر گزارش موجود در پرونده حاضر مشابه و تکرار همان گزارش منعکس شده در پرونده 91/1718 می­باشد فلذا رسیدگی مجدد میسور نبوده  و به اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 6/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1688 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس             تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 395-3427-133581/13 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه­ای در دفاع از تخلف اعلامی ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس       را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 10/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1750 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                  بعنوان مهندس ناظر سازه بطرفیت رئیس نمایندگی سازمان نظام مهندسی

آقای مهندس                   مبنی بر استنکاف از پرداخت حق­الزحمه علیرغم دریافت پول از مشتریان که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با اعلام اینکه بلحاظ اینکه شاکی توانایی در جلب نظر عموم و اعتماد مالکین نداشته و در تمامی موارد علیرغم اینکه نظارت ساختمان به شاکی ارجاع شده بود خود بعنوان ناظر حقیقی صلاحیت و سهمیه لازم را داشته و صرفنظر از اینکه دفتر نظارت مهندسی             رأساً نظارت سازه و معماری و تأسیسات را بر عهده داشته نسبت به پرداخت حق­الزحمه بصورت نقدی و یا طی چک با وجود اعتراض تعدادی از مالکین از نامبرده پرداخت شده و تسویه حساب بعمل آمده است فلذا با عنایت بمراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف رأی بر برائت مهندس   صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 6/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1698 راجع به تخلف انتظامي خانمها مهندسین            و آقای              تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت خانم              بعنوان مهندس ناظر معمار و آقای        بعنوان مهندس ناظر مکانیک و خانم             بعنوان مهندس ناظر برق پلاک­­ثبتی 1-1137-7655-1537-12 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر خانم     و آقای               در جلسه شورای انتظامی و در لایحه تقدیمی خانم             با احراز تخلف نامبردگان مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خانم مهندس           و آقای مهندس   و خانم مهندس             را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 10/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/776 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 3-4-4121 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل سوم و چهارم و پنجم بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در دفاع از تخلف اعلامی و مفاد مکاتبات متعدد مخابرات که حکایت از عدم توجه تخلف به مشارالیه دارد و اینکه با وجود مکاتبه مورخه 11/12/92 شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان با معاونت شهرداری تا بحال نسبت به ارسال پاسخ اقدامی نشده است فلذا با عنایت بر مراتب فوق و فقد دلایل بر انتساب تخلف به نامبرده، رأی بر برائت مهندس

صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 10/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1800 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای         بطرفیت آقای             مبنی بر عدم استرداد پروانه اشتغال شاکی با وجود انصراف نامبرده از ادامه همکاری که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر ایشان در جلسه شورای انتظامی و اینکه مشارالیه با وجود استمهال سه­هفته­ای نسبت به درخواست شاکی اقدام مؤثری انجام نداده است با احراز تخلف مهندس  مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 10/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1982 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای         بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 0-1770-8999 مبنی بر عدم کنترل شکل هندسی زمین با نقشه­های مصوب که منجر به تغییر آکس­بندی ستونها گردیده و عدم دریافت نقشه­های اصلاحی قبل از اجرا و عدم درج مغایرت­ها در گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در دفاع از تخلفات اعلامی لایحه­ای ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه باستناد ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه سه یعنی محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 10/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1700 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس          تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای          بعنوان مهندس ناظر   پلاک­ثبتی 3-266-4011 مبنی بر تحویل گزارشات مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91  آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس               را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 10/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1184 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            و خانم مهندس             تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفیت آقای          بعنوان مهندس ناظر سازه و خانم              بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک­ثبتی 101-962-8999 مبنی بر عدم گزارش بموقع تخلفات ساختمانی و ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با ارایه کپی از مدارک و مستندات خویش که حکایت از ارایه گزارشات در موعدهای مقرر و همچنین انعکاس تخلفات ساخمانی در گزارش مرحله چهارم دارد فلذا با عنایت بمراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیهما، در نهایت رأی بر برائت آقای مهندس               و خانم مهندس          از تخلفات اعلامی صادر می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 10/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1749 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای               بطرفیت آقای               بعنوان مهندس ناظر مبنی بر استفاده از مهر و امضای شاکی که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده به اینکه شاکی در جریان امر بوده و با اطلاع ایشان نسبت به امضاء گزارشات از طرف شاکی اقدام کرده و از مهری که شاکی در اختیار ایشان گذاشته بود استفاده کرده است و شهود و همکاران دفتر نیز مطلع از این امر بود­ه­اند فلذا صرفنظر از لزوم رسیدگی در تخلف شاکی نسبت مورد اعلامی، با عنایت بر احراز تخلف آقای مهندس         مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشارالیه را به مجازات انتظامی درجه سه یعنی محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 10/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/478 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس             تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 234/7140/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای ساختمان احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و همچنین در لایحه تقدیمی 2166/92 ش آ – 28/11/1392 نیز دفاع مؤثری از بابت تخلف اعلامی بعمل نیاورده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس               را به مجازات انتظامی درجه سه یعنی محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ایضاً ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 10/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1702 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقایان               بعنوان مهندس ناظر معماری و

                    بعنوان مهندس ناظر مکانیک و                  بعنوان مهندس ناظر برق پلاک­ثبتی 1168-1850-11 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده ودفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف هر یک از مشارالیهم، مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس            و مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه یگ یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 10/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1707 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین          و خانم مهندس       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای            بعنوان مهندس ناظر مکانیک و آقای          بعنوان مهندس ناظر برق و خانم مهندس             بعنوان مهندس ناظر معماری مبنی بر ارایه گزارش­های مرحله­ ای بصورت یکجا از بابت پلاک­ثبتی 376-1058/11 که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر آقای            در جلسه شورای انتظامی و اینکه آقای            و خانم             با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته ولایحه­ای نیز از جهت دفاع نسبت به تخلف اعلامی ارسال نکرده ­اند با احراز تخلف مشارالیهم مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آقایان مهندس         و مهندس             و خانم مهندس        را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 13/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/2048 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای           بعنوان مهندس مجری     و مدیرعامل شرکت             مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی مربوط به پلاک­ثبتی 30/4093 و عدم رعایت اطلاعیه­های 6898/87-29/5/87 و 14243/87-14/10/87 و ماده 3 فصل اول مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در     جلسه شورای انتظامی مستنداً به ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان    با احراز تخلف اعلامی در نهایت مهندس                را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 13/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/111 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس             تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­شرقی بطرفيت آقای                  بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 1-1857-8999 مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت اطلاعیه­های 6898/87-29/5/87 و 14243/87-14/10/87 و ماده 3 فصل اول مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظر بر اینکه در این مورد در پرونده 91/2045 رسیدگی معمول و منجر به صدور رأی شده است و اینکه گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در پرونده حاضر در واقع مشابه و تکرار گزارش منعکسه در پرونده 91/2045 می­باشد فلذا بلحاظ اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 13/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/2045 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­شرقی بطرفيت آقای            بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 1-1857-8999 مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت اطلاعیه­های 6898/87-29/5/87 و 14243/87-14/10/87 و ماده 3 فصل اول مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در لایحه ارسال شده بشماره 299/93 ش آ -13/2/93 دفاعیات مؤثر از بابت تخلف اعلامی بعمل نیاورده است فلذا با عنایت بمراتب فوق، تخلف مشارالیه محرز و مسلم بوده و باستناد ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس              را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 20/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­ كلاسه 91/1705/3 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء با اکثریت بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                   بشرح پرونده فوق­الذکر بعنوان مهندس ناظر در پلاک­­ثبتی 1449-2903/2 و 1 مبنی صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و اینکه ایشان صراحتاً به تخلف اعلامی اذعان نموده است با احراز تخلف مشارالیه باستناد ماده 90  و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                 را به مجازات انتظامی درجه سه یعنی محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 17/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1191 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین          و         و       و خانم مهندس           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء با اکثریت بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقایان           بعنوان مهندس ناظر سازه و             بعنوان مهندس ناظر مکانیک و          بعنوان مهندس ناظر برق و خانم         بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک­ثبتی 7-4825-11 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر آقایان           و           و           در جلسه شورای انتظامی و همچنین مفاد لایحه تقدیمی از طرف خانم           که در جهت تخلف اعلامی و برائت خویش دلایل مستدل ارایه نکرده است با احراز تخلف نامبردگان مستنداً به بند ح ماده 91 و همچنین ماده 90 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از آقایان مهندس           و مهندس     و          مهندس و خانم        را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 17/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­های كلاسه 91/2006/2، 91/1922/1، 91/1750/1، 93/151 و 91/1190 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس      تحت­ نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء با اکثریت بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای           بشرح پرونده­ های    فوق­ الذکر بعنوان مهندس ناظر در پلاک­های ­ثبتی 8767-8770-3-161 و 11602/3 و 7138/3 و 5-4-5289 و پلاک قولنامه­ای واقع در آخماقیه خیابان ابوذر بالاتر از معماری مبنی صدور فرم استحکام بنا برای احداثی­های خلاف و بدون مجوز هر یک از پلاک­های فوق­الااشاره، که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                             را با لحاظ نمودن تعدد تخلفات اعلامی به مجازات انتظامی درجه سه یعنی محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت یازده ماه و ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 13/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/2046 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­شرقی بطرفيت آقای               بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 8999/1753 مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت اطلاعیه­ های 6898/87-29/5/87 و 14243/87-14/10/87 و ماده 3 فصل اول مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده، در جلسه شورای انتظامی با حراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آقای مهندس         را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 13/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1692 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقایان     بعنوان مهندس        ناظر مکانیک و   بعنوان مهندس ناظرمعماری­ و               بعنوان مهندس ناظر برق پلاک­ثبتی 1173- 4718 -14 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر آقایان     و           در جلسه شورای انتظامی و اینکه آقای               نیز با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای ارسال نکرده است با احراز تخلف نامبردگان مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از آقایان مهندس           و مهندس             و                 را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 20/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­های كلاسه 91/1338/4 و 91/1829 و 92/525 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء با اکثریت بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­های­ثبتی 19-107-2593 و 4349-3 و 2-15-4110 مبنی بر عدم ارایه و انعکاس تخلفات در گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و اینکه مشارالیه در مواردی نسبت به انعکاس تخلفات پس از صدور رأی از کمیسیون ماده صد نموده است فلذا با عنایت بمراتب فوق با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس          را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 20/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1338/3 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای         بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 1/1923 مبنی بر عدم ارایه گزارشات مرحله­ای و عدم گزارش خلاف تبدیل یک واحد به دو واحد و احداث تراس 20/7 مترمربع که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و کپی مصدق از مدارک و مستندات ارایه شده توسط مشارالیه که حکایت از انعکاس تخلفات در گزارشات مراحل سوم و چهارم دارد بلحاظ فقد دلایل بر توجه تخلف اعلامی به مشارالیه ، رأی بر برائت مهندس                     صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 20/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/705/2 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس          تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای           بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 99 مبنی بر عدم اعلام تخلف احداث تراس و اضافه زیربنا در طبقات که توجهاً بر محتویات پرونده و ملاحظه مدارک و مستندات ارایه شده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی در نهایت بلحاظ فقد دلایل برتوجه انتساب تخلفات اعلامی به مشارالیه رأی بر برائت مهندس              صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 20/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1691 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای        بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 2742/191 مبنی بر عدم ارایه گزارش مرحله­ای و عدم گزارش خلاف که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و ملاحظه مدارک و مستندات تقدیمی از طرف مشارالیه که حکایت از انعکاس تخلفات
در گزارشات مرحله­ای دارد و بعبارتی دیگر تخلفات را قبل از صدور رأی از کمیسیون ماده صد از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شهرداری منطقه سه منعکس نموده است فلذا با عنایت بمراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به نامبرده رأی بر برائت مهندس                صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 20/2/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/2016 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                         و خانمها                   تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای              بطرفیت آقایان             بعنوان مهندس ناظر سازه و               بعنوان ناظر برق و خانمها               بعنوان مهندس ناظر معماری و              بعنوان مهندس مکانیک و همچنین آقای               بعنوان مدیریت شرکت          تبریز (پیمانکار تهیه نقشه­های ساختمان) پلاک­ثبتی 982 مبنی بر تأخیر در تحویل گزارشات مرحله­­ای از طرف ناظران مذکور که موجب توقف عملیات از سوی شهرداری منطقه چهار شده است و ایضاً تخلف آقای

مبنی بر عدم پیگیری در تحویل گزارشات با داشتن مسئولیت و مدیریت شرکت مذکور که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف هر یک از نامبردگان مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر کدام از آقایان مهندس      و مهندس       و مهندس

و مهندس                     خانمها مهندس                 و مهندس                 را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 20/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1690 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 39-3905 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 20/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1705/5 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس                                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي                  بعنوان مهندس ناظر پلاك‌­ثبتی 141/6321/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                   را به مجازات انتظامی درجه سه يعني محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه  بمدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 20/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1333 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                 بعنوان مهندس ناظر مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای با تأخیر و به صورت یکجا مربوط به پلاک­ثبتی 2441/2440/1 بخش 3 تبریز باتوجه به دفاعیات نامبرده در جلسه شورای انتظامی و مستندات مربوطه که حکایت از تحویل گزارشات در زمانهای مربوطه را دارد و عدم توجه تخلف به نامبرده، رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می­شود  این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 • بتاريخ 20/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1302/4 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                    بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 3415 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                     را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 20/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1331 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                  بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 52-4206-11 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با اعلام اینکه گزارشات را به مالک تحویل داده است فلذا با احراز تخلف مشارالیه و اینکه ارایه گزارشات به مالک رفع تکلیف از مهندس ناظر نمی­نماید مستنداً به بند ح ماده 91 و همچنین ماده 90 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس              را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با
درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی
نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 22/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­های كلاسه 91/2049 و 92/68 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به طرفيت آقای               بعنوان مهندس مجری در
پلاک­ثبتی 128-0-0 و 2-534/11 مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت اطلاعیه­های سازمان و عدم حضور در کارگاه و ارایه گزارشات یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به بند الف و ح و خ ماده 91 و همچنین ماده 90 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                       را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 22/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­های كلاسه 91/2043 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به طرفيت آقای                  بعنوان مهندس مجری
پلاک­ثبتی 764-3952 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا و با تأخیر و عدم توجه به اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                  را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 22/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1480/1 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس                                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي                 بعنوان مهندس ناظر پلاك‌­ثبتی 130-5837/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و اینکه مشارالیه با وجود استمهال در جهت ارایه دلایل از بابت تخلف اعلامی اقدامی نکرده است فلذا با احراز تخلف ایشان مستنداً به بند الف ماده 91 و همچنین ماده 90 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس               را به مجازات انتظامی درجه سه يعني محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه  بمدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 •  بتاريخ 22/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­های كلاسه 91/2051 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به طرفيت آقای                    بعنوان مهندس مجری  پلاک­ثبتی 0-11-1362 مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و نحوه اظهارات نامبرده در جلسه شورای انتظامی که به تخلف اعلامی اذعان نموده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای الف و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 27/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­های كلاسه 91/1808، 91/1179، 91/1480/5، 91/510 و 91/945/1 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس                       تحت نظر است بابررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي                  بعنوان مهندس ناظر پلاك‌­­های­ثبتی 17883/3 و 4-244-449 و 6676/3 و 12514/3 و 11443/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف­های اعلامی در پلاک­های ثبتی فوق­الذکر لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    را با عنایت بر تعدد تخلف­های مذکور به مجازات انتظامی درجه 4 با تعیین چهارده ماه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط پروانه  بمدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 27/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1479/2راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین              و                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقایان                    بعنوان مهندس ناظر سازه و            بعنوان مهندس ناظر معماری مبنی بر عدم گزارش بموقع خلاف در گزارش­های مرحله­ای از بابت پلاک­ثبتی 1080/8999 که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر آقای وثاقی در جلسه شورای انتظامی و ارایه کپی مصدق از مدارک و مستندات که حکایت از انعکاس تخلفات در گزارشات مراحل چهارم و پنجم دارد بلحاظ فقد دلایل بر توجه تخلف اعلامی به مشارالیه، رأی بر برائت مهندس         ­          صادر و اعلام می­شود. فاما در خصوص آقای                     که باوجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت تخلف اعلامی لایحه­ای بعنوان دفاعیه ارسال نکرده است با احراز تخلف نامبرده، باستناد ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 • بتاريخ 27/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 90/464 راجع به تخلف انتظامي آقايان مهندسین                         و                       و                       و                       و                      

 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز بطرفيت آقايان 1-                      بعنوان مهندس ناظر معماری 2-                 بعنوان مهندس ناظر سازه 3-                  بعنوان مهندس ناظر مکانیک 4-                   بعنوان مهندس ناظر برق پلاک‌­ثبتی 1734 همگی مبنی بر ارایه پایانکار بدون ذکر تخلفات و آقای بابایی علاوه بر مورد اعلامی نسبت به صدور فرم استحکام بنا نسبت به پلاک مذکور نیز اقدام نموده است که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی و لوایح تقدمی با احراز تخلف مشارالیهم مستنداً به بند الف ماده 91 و همچنین ماده 90 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هریک از آقایان مهندس             و مهندس              و مهندس               را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان و ایضاً مهندس                   را با عنایت بر نوع تخلف مشارالیه به محرومیت موقت از پروانه اشتغال بمدت ده ماه و ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محکوم می­نماید و در مورد مهندس                  نیز نظر بر اینکه با وجود مکاتبات با شهرداری پاسخ لازم از بابت اعلام تخلف مشارالیه واصل نگردیده شورای انتظامی مواجه با تکلیف نمی­باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 27/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­ه كلاسه 91/2044 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای               بعنوان مهندس مجری  
پلاک­ثبتی 91/2862/11 مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی وعدم رعایت مفاد اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان                      را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی و کنترل ساختمان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 31/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1982 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                    کک بطرفيت آقای                 بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 2/3/1816 مبنی بر در دسترس نبودن وی در اجرای پروژه پلاک مذکور و همچنین تقاضای حق­الزحمه مازاد بر قرارداد که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده با ارایه کپی مصدق از مدارک و مستندات در نهایت بلحاظ فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس                   صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

 

بتاريخ 31/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1410راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            و                           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت                        بعنوان مهندس ناظر سازه و خانم               بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک­ثبتی 6853 مبنی بر عدم گزارش تخلف تبدیل دوبلکس به دو واحد و ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیهما باستناد ماده 90 و بندهای الف و ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آقای مهندس                   و خانم مهندس                     را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 3/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1807/2 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                        بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 765-5069-14 مبنی بر ارایه یکجای گزارشات مراحل سوم و چهارم و پنجم بصورت یکجا که که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه­ای در جهت دفاع از تخلف اعلامی ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 30/11/92 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/941/6 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس                                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي                  بعنوان مهندس ناظر پلاك‌ثبتی 2770-6904-3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات غیرمجاز احداثی و مازاد بر پروانه که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و ملاحظه مفاد پاسخ اعلامی مورخه 21/11/92 مدیر شعبه 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به بند الف ماده 91 و همچنین ماده 90 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه سه يعني محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت چهار ماه و ضبط پروانه  بمدت محروميت مذكور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 3/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­ه كلاسه 92/1236 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای               بعنوان مهندس مجری  پلاک­ثبتی 91/2862/11 مبنی بر عدم گزاش مغایرت­های موجود در نقشه یا اجرا توسط مهندس ناظر سازه که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با ارایه مدارک و مستندات که حکایت از ارایه نقشه­های مصوب سازه و وجود تراس در آنها دارد که با عنایت بر مراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس

صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 3/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/707 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                       مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقه احداثی در پلاک­ثبتی 266-11320-3 بعنوان آقامهندس ناظر که توجهاً بر محتویات پرونده و نحوه مدافعات نامبرده در جلسه شورای انتظامی در نهایت صرفنظر از تأییدیه سازمان نظام مهندسی از بابت صدور فرم مذکور با پرونده مطروحه، نظر بر اینکه مشارالیه پس از احداث ساختمان و اتمام عملیات ساختمانی نسبت به صدور فرم استحکام بنا اقدام نموده است فلذا با عنایت بمراتب فوق و از بابت تخلف اعلامی باستناد ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                         را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 3/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1927 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت خانم                          بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی
1-4-6058 و 2-2-6058 مبنی بر ارایه یکجای گزارشات مرحله­ای و عدم رعایت مفاد بند 13-7 ماده 13 فصل چهارم مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در لایحه تقدیمی و همچنین اظهارات رئیس­ هیئت مدیره شرکت مربوطه با اعلام اینکه ساختمان مذکور فلزی بوده و به جهت عدم نیاز به شمع بتن­ریزی سقف­ها می­تواند همزمان انجام پذیرفته و گزارشات نیز تواماً تنظیم شود فلذا با عنایت بمراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیها رأی بر برائت خانم مهندس                            صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 3/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­های كلاسه 91/1750/3 و 91/1922/2 و 91/1339/3 و 92/336/4 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس                                    تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي                  بعنوان مهندس ناظر در پلاك‌­های ثبتی 42/8901/3 و 8976/3 و پلاک قولنامه­ای متعلق به آقای              و 128/6593/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز و مازاد بر پروانه که توجهاً بر دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و اینکه مشارالیه با وجود استمهال یک ماهه نسبت به ارایه مدارک و مستندات و نقشه­ها در جهت دفاع از تخلف اعلامی اقدامی نکرده است با احراز تخلف نامبرده و باستناد ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را با عنایت بر تعدد تخلفات اعلامی به مجازات انتظامی درجه سه و با تعیین یازده ماه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 3/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1805 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                       بعنوان مهندس ناظر سازه
پلاک­ثبتی 17343/1 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل چهارم و پنجم پایانکار بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و اینکه مرحله چهارم که مربوط به تأسیسات می­باشد می­تواند گزارش مرحله مذکور توأم با گزارش مرحله پنجم ارایه شود فلذا به جهت عدم احراز تخلف رأی بر برائت مهندس                     صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 3/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پروند كلاسه 91/1835 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به طرفيت آقای                       بعنوان مهندس مجری
پلاک­ثبتی 0-464-468-11مبنی بر ارایه دیرهنگام و یکجای صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه و مستنداً به ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                        را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 3/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/569 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 2-1913 مبنی بر گزارش دیرهنگام خلافی که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه­ای نیز در جهت دفاع از تخلف اعلامی ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 3/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1798 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                و                   و خانم مهندس               تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقایان                   بعنوان مهندس ناظر مکانیک                      بعنوان مهندس ناظر برق و خانم                     بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک­ثبتی 243-3269-14 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیهم مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از آقایان                   و مهندس                     و خانم مهندس                 را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 3/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1751 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                   ،                و            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقایان                   بعنوان مهندس ناظر معماری                      بعنوان مهندس ناظر مکانیک و                             بعنوان مهندس ناظر برق پلاک­ثبتی 322-3187-13 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیهم مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از آقایان مهندس                   و مهندس                     و مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 3/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1182 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس                      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز بطرفيت                    بعنوان مهندس ناظر پلاك‌­ثبتی 95/3693/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای احداثی­های غیرمجاز و خلاف ضوابط که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                   را به مجازات انتظامی درجه سه با تعیین سه ماه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93
آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/199 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                      بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 2/2728 ق 0-2 و 1 مبنی بر ارایه دیرهنگام گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و حضور و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و اینکه مشارالیه نسبت به پروژه اصلی بموقع گزارشات را ارایه و مورد مذکور نیز به تأیید کارشناس منتخب رسیده است فلذا با عنایت بر مراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به ایشان رأی بر برائت مهندس

در و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1122 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 8567 مبنی بر ارایه گزارشا مرحله­ای بصورت دیرهنگام که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                     را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 24/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1705/1 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس                                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز بطرفيت آقاي                   بعنوان مهندس ناظر پلاك‌­ثبتی 377/11099/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بناکه توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و احراز اینکه نامبرده برای اضافه طبقه احداثی غیرمجاز مبادرت به صدور فرم مذکور نموده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                        را به مجازات انتظامی درجه سه با تعیین سه ماه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال بمدت سه ماه و ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 5/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/95 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                   ،                            و                                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                        بطرفيت آقایان                     بعنوان مهندس ناظر سازه و

بعنوان مهندس ناظر مکانیک و                    بعنوان مهندس ناظر برق پلاک­ثبتی 8080/9 مبنی بر مفقود شدن برگ پایانکار و عدم صدور مجدد پایانکار که توجهاً بر محتویات پرونده و مدافعات مؤثر نامبردگان با اعلام اینکه تصویر برگ اعلام پایانکار پیوست پرونده حاضر می­باشد و در نهایت بلحاظ ملاحظه برگ اعلام پایان عملیات ساختمانی توسط مهندسان ناظر مذکور به جهت فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیهم رأی بر برائت آقایان مهندس                    و مهندس

و مهندس               صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/70 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                      بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 5/1006/1 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت دیرهنگام و عدم ارسال گزارش کارگاهی مالک که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و دفاعیات لازم و مؤثر از بابت تخلف اعلامی در لایحه تقدیمی بعمل نیاورده است فلذا با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای الف و ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                  را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1185 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                    بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 1159-1841-11 مبنی بر عدم ارایه گزارش مرحله­ای تا سقف آخر سازه­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و تقدیم مدارک و مستندات توسط نامبرده که حکایت از انعکاس تخلفات در گزارش­ها و متعاقباً صدور دستور توقف عملیات توسط مشارالیه را دارد که به تأیید سازمان نیز رسیده است فلذا با عنایت بر مراتب فوق و فقد دلایل بر انتساب تخلف به ایشان رأی بر برائت مهندس                     صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 10/2/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/2042 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                   تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 9151-270 مبنی بر عدم ارایه گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با ارایه مدارک و مستندات که حکایت از تحویل گزارشات مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی به سازمان نظام مهندسی استان دارد فلذا با عنایت بر مراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس

صادر و اعلام می­شود.  این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/697 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                      بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 3859/14 مبنی بر ارایه گزارش دیرهنگام مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی و عدم رعایت مفاد بند 13-7 ماده 13 فصل چهارم مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه­ای نیز در دفاع از تخلف اعلامی ارایه نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای الف و ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                  را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1824 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                  بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 1-29/270 مبنی بر عدم ارایه گزارش تخلف و گزارش مرحله پنجم پس از پایانکار که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای الف و ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                      را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1807/1 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای             بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 821-1221-12 مبنی بر ارایه گزارشات بصورت یکجا و عدم گزارش بموقع تخلفات که توجهاً بر محتویات پرونده و
دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با
درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی
نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1188 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 1 و 2-0-2332 و 2331 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل سوم و چهارم و پنجم بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده که توجهاً بر عدم دفاعیات مؤثر در جلسه شورای انتظامی و همچنین عدم ارایه مستندات کافی در برائت خویش، با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 5/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/95 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                                      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص شکایت آقای                   بطرفيت آقایان                 بعنوان مهندس ناظر سازه و                  بعنوان مهندس ناظر مکانیک و                   بعنوان مهندس ناظر برق پلاک­ثبتی 8080/9 مبنی بر مفقود شدن برگ پایانکار و عدم صدور مجدد پایانکار که توجهاً بر محتویات پرونده و مدافعات مؤثر نامبردگان با اعلام اینکه تصویر برگ اعلام پایانکار پیوست پرونده حاضر می­باشد و در نهایت بلحاظ ملاحظه برگ اعلام پایان عملیات ساختمانی توسط مهندسان ناظر مذکور به جهت فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیهم رأی بر برائت آقایان مهندس                 و مهندس              و مهندس

صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/727 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای              بعنوان مدیرعامل شرکت
                    و مهندس مجری پلاک­ثبتی 4578 و 4577 مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت مفاد اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده از بابت تخلف اعلامی دفاعیات مؤثری بعمل نیاورده و لایحه­ای در جهت تخلف مذکور بعنوان لایحه دفاعیه تقدیم نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای  ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                   را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1225 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 3-1036-1 مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت مفاد اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                  را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/616 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی
333-12 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت دیرهنگام و یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/27 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                 بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 3854/3 مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی و تحویل یکجا و عدم رعایت مفاد اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع ازتخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای  ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس              رابه مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید.این رأی به استناد قسمت اخیرماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1298 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 18731 مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت مفاد اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به بندهای ح و خ ماده 91 و همچنین ماده 90 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                   را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1300 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                 بعنوان مدیرعامل شرکت

و مهندس مجری پلاک­ثبتی 178-4051-1 مبنی بر ارایه دیرهنگام و یکجای گزارشات مرحله­ای و عدم رعایت مفاد اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع ازتخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای  ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                 را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1840 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                 بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 216-72-8040 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و نحوه مدافعات نامبرده
بهمراه مدارک و مستندات تقدیمی با اعلام اینکه گزارشات را قبلاً در فرم­های قدیم ارایه کرده و پس از تغییر منطقه شهرداری مجدداً نسبت به ارایه گزارشات در فرم­های جدیداقدام نموده است فلذا با عنایت بر مراتب فوق و فقد دلایل بر توجه
تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس             صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93
آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1806 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی بشماره 3-4036-1 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل سوم و چهارم وپنجم عملیات ساختمانی با تأخیر و بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در لایحه تقدیمی نیز به مورد تخلف اعلامی اذعان نموده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                  رابه مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 5/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1799 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                 بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 28-12200-3 مبنی بر ارایه گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و از جهت دفاع نسبت به تخلف اعلامی لایحه­ای ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                  را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1072 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                       بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 8-2096-10 مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت و عدم رعایت مفاد اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با حضور تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای  الف و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                        را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 

بتاريخ 5/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1836 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                 بعنوان مدیرعامل شرکت

ومهندس مجری پلاک­ثبتی 5002 و 145 و5001-1 مبنی برارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای  ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                   را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 3/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/565 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                          تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                و خانم              بطرفيت آقای                 بعنوان مهندس ناظر و آقای

بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 2026/11 مبنی بر عدم رعایت مشخصات فنی که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی و ملاحظه نظریه بدوی و تکمیلی کارشناسی که حکایت از عدم توجه تخلف نسبت به مشارالیهما دارد رأی بر برائت مهندس              و مهندس                    صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 10/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/638 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                   تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                  بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 92/638 مبنی بر ارایه صورتجلسات کارگاهی دیرهنگام و عدم رعایت مفاد اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با حضور در جلسه شورای انتظامی دفاعیات مؤثری از بابت تخلف اعلامی بعمل نیاورده است فلذا با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای  ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

                       را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1804 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 3-54-4073 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/728 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای              بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی
8045 مبنی بر ارسال گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا و عدم رعایت شیوه­نامه که توجهاً بر محتویات پرونده و عدم دفاع مؤثر نامبرده از بابت تخلف اعلامی در نهایت با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مهندس              رابه مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/28 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                 بعنوان مدیرعامل شرکت

و مهندس مجری پلاک­ثبتی 3-12308-1 مبنی بر ارایه یکجای صورتجلسات کارگاهی که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با ارایه مدارک و مستندات که حکایت از مسئول نبودن و
مجری نبودن مشارالیه در زمان اجرای دیوارهای بتنی می­باشد و نامبرده در رابطه با موارد اعلامی دخیل نبوده و ایشان
فقط بعنوان مهندس مجری صورتجلسه را تنظیم نموده است فلذا با عنایت بر مراتب فوق وفقد دلایل بر انتساب تخلف به
ایشان رأی بر برائت مهندس                    صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/341 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت خانم                  بعنوان مدیرعامل شرکت

و مهندس مجری پلاک­ثبتی 104-122-4011 مبنی بر ارایه دیرهنگام صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع ازتخلف اعلامی لایحه­ای ارسال که طی شماره 129300571-17/3/93 ثبت و پیوست شده است و اینکه لایحه تقدیمی حکایت از تحویل صورتجلسات کارگاهی را تحویل کارفرما نموده و است و کارفرما گزارشات را بصورت یکجا تحویل سازمان نموده است فلذا با عنایت بمراتب فوق و اینکه تحویل گزارشات به کارفرما رفع تکلیف از مهندس مجری نمی­نماید با احراز تخلف مشارالیهما مستنداً به ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خانم مهندس                  را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1802 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر مکانیک پلاک­ثبتی 18-1896-10 مبنی بر ارایه گزارشات تأسیسات مکانیکی بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و
اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 


 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1803 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای              بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 307-12062-1 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس              را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 21/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1837 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس طیبه عباس­زاده تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت خانم طیبه عباس­زاده بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی
60-0-0 مبنی بر عدم رعایت مفاد بند 13-7 ماده 13 فصل چهارم مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی ماده 33 و ارایه دیرهنگام گزارشات مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی که توجهاً بر محتویات پرونده و اظهارات نماینده مشارالیها آقای رضا سرکن دیزجی بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ائل آرک نقش در جلسه شورای انتظامی و ملاحظه مدارک و مستندات تقدیمی که حکایت از ارایه صورتجلسات کارگاهی در موعد مقرر و متعاقباً ارایه دیرهنگام گزارشات مرحله­ای دراد و بعبارتی دیگر نامبرده در مسئولیت اصلی خویش در ارایه بموقع گزارشات مرتکب قصور شده است فلذا با احراز تخلف ایشان مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خانم مهندس طیبه عباس­زاده را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/2050 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای              بعنوان مدیرعامل شرکت

و مهندس ناظر پلاک­ثبتی 2041-3346-14 مبنی بر ارایه دیرهنگام و یکجای گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و عدم دفاع مؤثر از طرف نامبرده با احراز تخلف آقای مهندس                     باستناد ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشارالیه را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی­اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت درنظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استنادقسمت اخیر ماده93آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ این دادنامه قابل­تجدیدنظر خواهی درشورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1801 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                             تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقایان           بعنوان مهندس ناظر تأسیسات برقی و         بعنوان مهندس ناظر معماری و                بعنوان مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی پلاک­ثبتی 1035-1717-11 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر آقای                در جلسه شورای انتظامی و همچنین عدم حضور و عدم ارسال لایحه از طرف آقایان            و              با احراز تخلف نامبردگان باستناد ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از آقایان مهندس

و مهندس           و مهندس           را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1299 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای          بعنوان مهندس مجری
پلاک­ثبتی3382مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود
دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز
تخلف­مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم
می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1196 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                    بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی
595/11 مبنی بر عدم حضور در محل در هنگام عملیات اجرایی که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده دفاع مؤثری از بابت تخلف اعلامی بعمل نیاورده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                 را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/324 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                  بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی
1357/11 مبنی بر ارسال گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/324 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای              بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی
1357/11 مبنی بر ارسال گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 9/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1442 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 12255/1 مبنی بر مغایرت در تهیه کروکی که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در لایحه تقدیمی واینکه مشارالیه موظف به تأیید کروکی ترسیمی از حیث ابعاد محل با سند، عرض گذر و موقعیت مجاورین بوده که به این مسئولیت خویش عمل نموده است با عنایت بمراتب فوق و بلحاظ فقد دلایل بر وقوع تخلف رأی بر برائت مهندس                    صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 21/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1666 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 37-37-4045 مبنی بر عدم رعایت مفاد بند 13-7 ماده 13 فصل چهارم مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی ماده 33 و
ارایه گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه مالک پلاک مذکور قبل از صدور پروانه نسبت به احداث آن اقدام کرده بود و مهندس ناظر نیز در هیچیک از گزارشات بلامانع بودن ادامه عملیات را تأیید نکرده است فلذا با عنایت بمراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس                  صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 21/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1301 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                 بعنوان مدیرعامل شرکت

ومهندس مجری پلاک­ثبتی 13484-1 مبنی بر عدم ارایه گزارش تخلف در اجرای عقب­روی و طبقه اضافی و عدم رعایت اطلاعیه­های سازمان­که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای الف و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 21/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/32 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای مهندس              بطرفيت آقای مهندس                   بعنوان مسئول نمایندگی سازمان نظام مهندسی            مبنی بر حذف از نظارت پروژه که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه شاکی طی لایحه تقدیمی مورخه 10/3/93 انصراف خویش را از شکایت تقدیمی اعلام نموده است فلذا با عنایت بمراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 24/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1839 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                 بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 1476-1876-12 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه­ای نیز در جهت دفاع از تخلف اعلامی ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 24/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/92 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                      بطرفيت آقای                  بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 6792/14 واقع در آدرس میرداماد- روبروی کتابخانه – ساختمان صدرا مبنی بر الزام مهندس مذکور به رفع نواقصات در پروژه پلاک­ثبتی اعلامی که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه شاکی پرونده حاضر قبلاً شکایت مشابهی از مهندس                  بشرح پرونده استنادی90/1968 قبلاً مطرح کرده بود که با عنایت بر اعلام رضایت بعدی شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شده است
فلذا با عنایت بر مراتب فوق و حاکمیت عمومات مواد قانونی که عدول از رضایت مسموع نمی­باشد بلحاظ اعتبار امر مختومه نهایتاً در پرونده حاضر نیز قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 24/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­های كلاسه 91/1480/4 و 91/1480/2 و 92/336/5 راجع به تخلف انتظامي آقاي مهندس                         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به طرفيت آقاي                       بعنوان مهندس ناظر پلاك‌­ثبتی 4743/3 و پلاک­های قولنامه­ای متعلق به آقایان              و                   مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای احداثی­های خلاف و غیرمجاز در پلاک­های فوق­الذکر که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در لایحه تقدیمی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه سه با تعیین 7 ماه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محكوم مي‌نمايد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1981 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                         و                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                 بطرفیت آقایان                  بعنوان سازنده و                    بعنوان مهندس ناظر سازه و

بعنوان مهندس ناظر مکانیک پلاک­ثبتی3 فرعی از 206 اصلی مبنی بر مغایرت در اجرا با نقشه­های مصوب که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف نامبردگان باستناد ماده 90 و بندهای الف و ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس              را بلحاظ مغایر در مشخصات اولیه پروانه ساختمانی و زمان عقد پرونده که موجب اضرار به غیر گردیده به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت نظام مهندسی استان و مهندس                   را بلحاظ عدم ارایه نقشه­های مصوب سازه هشت طبقه و گزاراشات مرحله­ای به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان و مهندس               را بلحاظ عدم ارایه خلاف (استفاده از چاه آب بعنوان منبع ذخیره آتش­نشانی) در گزارش مرحله­ای را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید و در مورد مهندس

بعنوان مهندس ناظر برق پروژه مذکور نیز بلحاظ انصراف بعدی شاکی از شکایت خویش که به نوعی رضایت ضمنی محسوب می­شود قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.


 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­ كلاسه 91/1339/2 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای            بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 2151/15141/2 و 1 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای احداثی­های غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و نحوه دفاعیات نامبرده در جلسه شورای انتظامی و صرفنظر از تأیید نقشه­های مربوطه توسط سازمان ، نظر بر اینکه مشارالیه بدون نظارت نسبت به عملیات اجرایی پروژه اقدام به صدور فرم استحکام بنای مذکور نموده نامبرده را فقط از بابت مورد اعلامی باستناد ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 21/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/211 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                 بطرفيت آقای                      بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 796/11 مبنی بر عدم تأیید نهایی چاله آسانسور و یا اقدام لازم جهت انصراف از نظارت که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه شاکی پرونده باوجود حضور آقای              در جلسه شورای انتظامی شخصاً در جلسه مذکور حاضر نشده و نماینده و یا وکیل نیز معرفی نکرده و لایحه­ای نیز ارسال ننموده است فلذا با استناد مفاده ماده 87 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که عدم حضور شاکی در اولیه جلسه رسیدگی انصراف از شکایت تلقی می­شود قرار منع تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 24/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1841 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                    تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                           بعنوان مهندس ناظر پلاک­ قولنامه­ای آقای                       مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای آلونک 80/11 متری احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و نحوه مدافعات نامبرده در جلسه شورای انتظامی و با در نظر گرفتن موقعیت محل احداثی و قلت مساحت مربوطه با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                 را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 21/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1661 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                         تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                 بعنوان مدیرعامل شرکت

و مهندس مجری پلاک­ثبتی 158-501-1 و 158-5002 و 158-6872  مبنی بر عدم ارایه گزارش تخلف در اجرای عقب­روی و طبقه اضافی و عدم رعایت اطلاعیه­های سازمان و ماده 3 فصل اول مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندا الف و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس ناصر غیاث­خواه را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/29 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                       بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی
4-1992-9029 مبنی بر ارایه صورتجلسات کارگاهی که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه تقدیمی مشارالیه نیز مؤثر در دفاع از تخلف اعلامی نمی­باشد با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                 را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1187 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                       بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی
127-690-13 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 31/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/2004 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 200-292-291-13 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 31/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1521 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                      بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 856 مراغه مبنی بر عدم رعایت مفاد بند 13-7 ماده 13 فصل چهارم مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ارایه دیرهنگام گزارش مرحله­ای پیشرفت عملیات ساختمانی که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده درجلسه شورای انتظامی واینکه لایحه تقدیمی مشارالیه مؤثر در مقام دفاع از تخلف اعلامی
نمی­باشد با احراز تخلف نامبرده مستنداً به ماده 90 و بندهای الف و ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 28/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­ كلاسه 91/2006/4 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 895-5054-2 و 1 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و نحوه مدافعات مشارالیه با اعلام اینکه هیچگونه گزارشی از جمله گزارش شروع بکار را به شهرداری ارایه نکرده است در صورتی که با بررسی
اوراق پرونده ملاحظه می­شود نامبرده در مورخه 14/11/91 گزارش اعلام پایان عملیات ساختمانی را بعنوان مهندس
ناظر به شهرداری منعکس نموده است بنابراین بلحاظ اینکه مشارالیه مدافعات مؤثر در دفاع از تخلف مطروحه بعمل نیاورده با احراز تخلف ایشان مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1802 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                      بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 2107/13 مبنی بر دریافت وجه خارج از ضوابط که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه باستناده ماده 90 و بند «ر» ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/594 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                         بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی
424/13 مبنی بر عدم ارایه گزارش مرحله­ای تا سقف آخر که توجهاً بر محتویات پرونده و عدم دفاع مؤثر نامبرده از جهت  تخلف اعلامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                  را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/820 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 254-47689-1 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا و دیرهنگام که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجوددعوت درجلسه شورای انتظامی حضور نیافته ودرجهت دفاع ازتخلف اعلامی لایحه­ای نیزارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 17/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/69 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                 بعنوان مدیرعامل شرکت

و مهندس مجری پلاک­ثبتی 5115/1 مبنی بر ارایه گزارشات کارگاهی بصورت یکجا و دیرهنگام که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                     را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 31/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/2202 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                               تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان­شرقی بطرفيت آقای                        مبنی بر عدم رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و لایحه تقدیمی مربوطه با اعلام اینکه براساس فراخوان نظام مهندسی استان جهت کمک به مناطق آسیب­ده از زلزله آذربایجان به خواجه معرفی شده بودم و مطابق تفاهم­نامه شرکت تعاونی عمران و اشتغال خواجه با ستاد بازسازی استان سمنان فعالیت داشته و براساس تبصره 1 ماده 1 تفاهم­نامه مذکور که پیوست سابقه می­باشد باتوجه بر شرایط فورس بازسازی ظرفیت ارایه خدمات مهندسی و محل صدور پروانه اشتغال به کار از نظر شهرداری اهمیت نداشته که توجهاً بر مراتب فوق و عدم احراز سوءنیت مشارالیه رأی بر برائت مهندس                   صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93
آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 28/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­های كلاسه 92/211 و 91/2002 و 91/1696 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                        (جهت رسیدگی توأم) تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای              بعنوان مهندس ناظر پلاک­های ثبتی 13 قرارداد واگذاری واقع در بخش 4 تبریز و 42-2 و 1 و 2223-6743-2 و 1 و 103-108-1/6597-5/6553 و 6565 و 6564 و 6772 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا و عدم ارایه گزارش تخلف اضافه­زیربنا در پرونده­های 92/211 و 91/2002 و 91/1696 که با عنایت بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه­ای در جهت دفاع از تخلف اعلامی ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه و با عنایت بر رسیدگی توأم به تخلفات مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای الف و ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                را از بابت تخلف­های اعلامی در پرونده­های فوق­الذکر به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 28/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­ كلاسه 92/289 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای               بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 9305/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه­ای در جهت دفاع از تخلف اعلامی ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه سه با تعیین سه ماه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 28/3/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­ كلاسه 91/2006/6 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 6-10226/3 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه­ای در جهت دفاع از تخلف اعلامی ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                         را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 14/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1924/1 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                 و                     و خانم مهندس        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای               بعنوان مهندس ناظر تأسیسات برقی و آقای         بعنوان مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی و خانم             بعنوان مهندس ناظر معماری
پلاک­ثبتی ق 110-3003/11 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر آقایان             و                   در جلسه شورای انتظامی و همچنین عدم حضور توأم با اراسال لایحه دفاعیه از طرف خانم

                  با احراز تخلف نامبردگان باستناد ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آقای مهندس               و آقای مهندس                  و خانم مهندس                   را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 16/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/210/1 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                     بعنوان مدیرعامل مهندسین مشاور                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 800-8854-1 مبنی بر عدم گزارش خلاف که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده در جلسه شورای انتظامی با وجود دعوت قبلی حضور نیافته و لایحه دفاعیه­ای نیز از بابت تخلف اعلامی ارسال نکرده است فلذا تخلف مشارالیه محرز تشخیص و مستنداً به مواد 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 16/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1921/2 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                     بعنوان مدیرعامل مهندسین مشاور                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 1-10-2525 و 1-11-2525 و 1-12-2525 مبنی بر تبدیل طبقه هشتم و هفتم از دوبلکس به یک واحد مسکونی و عدم گزارش خلاف که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                     

را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/342 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 926/8999 مبنی بر ارایه دیرهنگام و یکجای صورتجلسات و عدم رعایت مفاد اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و عدم دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و لایحه تقدیمی با احراز تخلف مشارالیه باستناد ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                     را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 16/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1923 راجع به تخلف انتظامي آقای                                 تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 1212/8 مبنی بر عدم ارایه گزارش ساختمان و ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                     را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 14/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/2001 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 8-22548-3 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود عدم حضور در جلسه شورای انتظامی لایحه­ای ارسال که در دفاعیات اعلامی مطرح نموده در گزارش مرحله دوم به جهت وجود تخلفات در پلاک مذکور توقف عملیاتی را منعکس و پس از اینکه شاکی نسبت به ارایه گواهی عدم خلاف اقدام نموده مشارالیه بالاجبار گزارشات مراحل چهارم و پنجم را بصورت یکجا ارایه نموده است فلذا با عنایت بمراتب و فقد دلایل در انتساب تخلف به نامبرده رأی بر برائت مهندس                     صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­ كلاسه 92/1761 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 53/3 مبنی بر عدم گزارش تخلف تبدیل یک واحد به دو واحد که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه گزارشات پیوستی در پرونده حکایت از انعکاس تخلف مذکور توسط مهندس ناظر مربوطه دارد فلذا بدون ضرورت بر تعیین وقت رسیدگی و دعوت از مهندس ناظر مذکور به جلسه شورای انتظامی بلحاظ فقد دلایل بر احراز تخلف قرار منع تعقیب صادر و اعلام
می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1181 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                    تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 2478-12854-2 و 1 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل چهارم و پنجم بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه پیوستی که بلحاظ عدم حضور در جلسه شورای انتظامی توسط نامبرده ارسال شده است و اینکه مشارالیه باتوجه بر زوج بودن طبقات پروژه گزارشات مذکور را تؤاماً تقدیم کرده است بلحاظ عدم توجه تخلف بنامبرده رأی بر برائت مهندس                     صادر و اعلام می­شود.  این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1925/1 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 570-10659-1 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی با تأخیر و بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت ضمن عدم حضور در جلسه شورای انتظامی لایحه­ای ارسال نموده و با عنایت بر مفاد گزارشات پیوستی در پرونده که حکایت از ارایه آنها در تاریخ­های متفاوت دارد بلحاظ فقد دلایل بر احراز تخلف رأی بر برائت مهندس                     صادر و اعلام می­شود.  این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­ كلاسه 91/1479/3 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 2-2107 مبنی بر عدم درج تخلفات در گزارش مرحله­ای و عدم قید تخلف احداث تراس که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداٌ به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/63 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                     بطرفیت آقای                     مبنی بر حضور در هیئت مدیره دوره پنجم نظام مهندسی استان و استفاده از پروانه اشتغال و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خویش بعنوان نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان با وجود داشتن محکومیت درجه سه از شورای انتظامی که توجهاً بر محتویات پرونده و صرفنظر از صحت و سقم قضیه نظر بر اینکه اساس شکایت شاکی از آقای مهندس                     مربوط به تخلف ایشان در زمان عضویت در هیئت مدیره شورای انتظامی نظام مهندسی استان آذربایجان­شرقی می­باشد فلذا در اجرای مفاد ماده 101 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرار عدم صلاحیت رسیدگی این شورا بشایستگی رسیدگی شورای انتظامی نظام مهندسی صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

بتاريخ 9/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/2061 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقایان            و            شهرت هر دو                      بطرفیت آقای                      بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی2436/11 مبنی بر عدم رعایت درز انقطاع و سایه­اندازی ملک مجاور که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر و لوایح تقدیمی مشارالیه بلحاظ فقد دلایل بر توجه تخلف به نامبرده رأی بر برائت مهندس                     صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­ كلاسه 91/538 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 1403/6240/2 و 1 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای احداثی­های غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و نحوه مدافعات نامبرده در جلسه شورای انتظامی و ملاحظه نامه تأییدیه استحکام بنا برای نقشه­های ارایه شده و نظر بر اینکه مشارالیه بدون نظارت نسبت به عملیات اجرایی پروژه اقدام به صدور فرم استحکام بنا کرده نامبرده را فقط از بابت مورد اعلامی باستناد ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93
آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­ كلاسه 91/620 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 44/2175/2174/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه باستناد ماده 90 و بند الف ماده 91
آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                     را به مجازات انتظامی درجه سه با تعیین سه ماه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط پروانه بمدت محرومیت مذکور محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/329 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس مدیرعامل شرکت

                     و مهندس مجری پلاک­ثبتی 3-2155/1 مبنی بر تحویل صورتجلسات کارگاهی بصورت یکجا و عدم رعایت مفاد اطلاعیه ­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی، با احراز تخلف مشارالیه باستناد ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/2164 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندس                     و                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                     بطرفیت آقای                     بعنوان رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی

مبنی بر اینکه بدون تقبل نظارت توسط شاکی، نام مشارالیه در کارکرد سال 1390 قید شده که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر آقای                     به اینکه براساس مستندات پیوستی اقدامات لازم از جهت تعویض ناظر قبلی و تعیین شخص شاکی بعنوان مهندس ناظر جدید بعمل آمده و متعاقباً درج متراژ در سوابق کارکرد آقای                     قید شده است فلذا با عنایت بر مراتب فوق و ملاحظه مدارک و مستندات مربوطه از قبیل فرم تعویض ناظر و تصویر گزارشات مرحله­ای با احراز صحت مطالب مطروحه رأی بر برائت مهندس                     صادر و اعلام می­شود. در خصوص شکایت شاکی بطرفیت مهندس                     نیز بلحاظ فقد سمت نامبرده و عدم توجه تخلف قرار منع تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/2003 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                     ،                     و                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر معمار و آقای                      بعنوان مهندس ناظر مکانیک و آقای                      بعنوان مهندس ناظر برق پلاک­ثبتی
531-2791-14 مبنی بر ارایه گزارشات بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر آقایان                      

و                  در جلسه شورای انتظامی و اینکه آقای                 نیز با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیهم مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از آقایان مهندس                      و مهندس                      

و مهندس                      را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1338/2 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                      بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 1289-8999 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای و عدم گزارش خلاف احداث تراس روباز که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و ارایه کپی مدارک و مستندات که حکایت از ارایه گزارشات در موعد مقرر و انعکاس تخلفات در گزارشات مربوطه دارد در نهایت بلحاظ فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس

                       صادر و اعلام می­شود.  این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده­ كلاسه 91/1924/2 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                       بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 5-68-10 مبنی بر عدم ارایه گزارشات مراحل سوم و چهارم و پنجم بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای نیز ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                       را با عنایت بر سوابق تخلفات نامبرده از بابت تخلف اعلامی که دو نوبت منجر به محکومیت شده به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم
می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 16/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1925/2 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                       بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 2-3867-1 مبنی بر تحویل گزارشات مراحل دوم و سوم و چهارم و پنجم با تأخیر و بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در دفاع از تخلف اعلامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91
آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                       را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 9/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/26 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                       بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 2931 مبنی بر عدم ارایه گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و نحوه مدافعات نامبرده در جلسه شورای انتظامی با اعلام اینکه گزارشات را به شهرداری تحویل داده است و اینکه پس از مکاتبه لازم کپی گزارش­های مراحل پیشرفت
عملیات ساختمانی که توسط مهندس ناظر قبلاً به شهرداری ارایه شده بود به پیوست مرقومه مورخ 31/4/93 شهرداری منطقه چهار به شورای انتظامی ارسال و پیوست پرونده حاضر شده است فلذا با عنایت بمراتب فوق و فقد دلایل بر وقوع تخلف رأی بر برائت مهندس                       صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 7/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1332 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به طرفيت آقای                      بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 2665 مکرر 28-13334-2 و 1 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل اول و دوم و سوم بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و اینکه گزارشهای ارایه شده از سوی شهرداری پیوستی در پرونده حکایت از متفاوت بودن تاریخ­های ارایه گزارشات می­باشد فلذا به جهت فقد دلایل برتوجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس               صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 بتاريخ 21/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/31 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                     به طرفيت آقای                       بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 1942مبنی بر عدم امضاء پایان­کار و غیره که توجهاً بر عدم حضور شاکی مذکور در اولین جلسه رسیدگی و همچنین عدم معرفی وکیل یا نماینده از طرف نامبرده باستناد ماده 87 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که عدم حضور شاکی در اولین جلسه رسیدگی را بمنزله انصراف از شکایت تلقی نموده است قرار منع تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/95 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                          و                       و                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهراری تبریز بطرفيت آقای                    بعنوان مهندس ناظر معماری و آقای                 بعنوان مهندس ناظر برق  و آقای                   بعنوان مهندس ناظر مکانیک پلاک­ثبتی 55-2168/10 مبنی بر ارایه یکجای گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر آقایان              و              و عدم ارسال لایحه دفاعیه از طرف نامبرده با احراز تخلف مشارالیهم مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از آقایان مهندس            و مهندس              و مهندس                     را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 21/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1984 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس مجری و مدیرعامل شرکت                مبنی بر کنترل نکردن شکل هندسی زمین با نقشه­های مصوب قبل از اجرا که منجر به تغییر
آکس­بندی ستون­ها گردیده و دریافت نکردن نقشه­های اصلاحی و عدم درج مغایرت­ها در صورتجلسات کارگاهی که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات نامبرده در جلسه شورای انتظامی و ارایه مدارک و مستندات از جمله نقشه­های مصوب اصلاحی که مؤید تغییرات اعلامی از سوی سازمان می­باشد به جهت تأیید تغییرات در نقشه­اصلاحیه رأی بر تبرئه مشارالیه صادر فاما در مورد عدم اخذ اصلاحیه قبل از اجرا با احراز تخلف نامبرده باستناد ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                  رابه مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/76 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                          و                       و                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت شرکت                                با مدیرعاملی آقای

                  بعنوان مهندس ناظر معماری و آقای              بعنوان مهندس ناظر مکانیک و آقای               بعنوان مهندس ناظر برق پلاک­ثبتی 1832/72 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیهم مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از آقایان مهندس                 و مهندس                       و مهندس

                       را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/2006/1 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                          بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 40/4693/3 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات غیرمجاز احداثی که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه اقدام به صدور فرم مذکور برای نیم­طبقه بوده که مالک پلاک­ثبتی نسبت به احداث کامل طبقه مذکور اقدام نموده و اظهار خلاف بر نظارت بر اجرا بوده فاما زمان گواهی مذکور پس از اجرا می­باشد فلذا با احراز تخلف مشارالیه در محدوده تخلف اخیر مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1807/3 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 45/923/13 مبنی بر عدم ارایه تخلفات در پایانکار که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                 را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/2209 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای مهندس                 بطرفيت آقای                     مبنی بر دخالت در امور حرفه­ای دفتر طراحی و دخالت دادن روابط غیرحرفه­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و اینکه موضوع شکوائیه تقدیمی که حکایت از عدم تکمیل دفترچه توسط خود را وجود مغایرت در اجرا داشته که موضوع اعلامی در حیطه اختیارات طراح نمی­باشد و در نهایت بلحاظ اینکه متن نامه اعلامی از طرف شاکی خلاف نمی­باشد فلذا با عنایت بمراتب فوق و فقد دلایل بر وقوع تخلف رأی بر برائت مهندس                    صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/77 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 13 ق-17881-3 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای چهارم و پنجم بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                    رابه مجازات انتظامی درجه دویعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 23/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1235 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان بطرفيت آقای                    مبنی بر عدم گزارش مغایرت­ها و تخلفات بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 11-3151 که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و لوایح تقدیمی و ملاحظه مدارک و مستندات تقدیمی که حکایت از تأیید مغایرت­ها توسط نامبرده دارد فلذا به جهت فقد دلایل بر توجه تخلف رأی بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می­شود. فاما به لحاظ اینکه تخلف نامبرده از جهت اخذ اصلاحیه بعد از اجرا برای اعضای شورای انتظامی محرز و مسلم می­باشد مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                   را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 23/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/101 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                              بعنوان مدیرعامل شرکت                    و مهندس ناظر پلاک­ثبتی 6-12528-1 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای با تأخیر و یکجا که توجهاً  بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده توأم با ارایه مدارک و مستندات که همگی حکایت از ارایه گزارشات در زمان­های متعدد داشته فلذا با عنایت بر مراتب فوق و بلحاظ فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی برائت آقای مهندس

صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 23/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1921/1 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                      تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                           بعنوان مدیرعامل شرکت

و مهندس ناظر پلاک­ثبتی 327-8299-14 مبنی بر عدم گزارش بموقع خلاف در گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                        را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1352 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                            بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 7-2839-1 مبنی بر ارایه یکجای صورتجلسات کارگاهی که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده باوجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه­ای در جهت دفاع از تخلف اعلامی تقدیم نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. فاما در خصوص مورد گزارش دیگر سازمان نظام مهندسی مبنی بر اعلام تخلف احداث طبقه مازاد به سازمان نظام مهندسی استان توسط مالک که به جهت عدم اجرای تخلف اعلامی توسط مهندس مجری مذکور رأی بر برائت مهندس

صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 بتاريخ 23/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/750 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت شرکت مهندسین                         با مدیرعاملی آقای                   بطرفیت آقای

مبنی بر اظهارنظر کارشناسی در خارج از حدود صلاحیت خویش که توجهاً بر محتویات پرونده و نحوه مدافعات نامبرده در جلسه شورای انتظامی و همچنین ملاحظه مفاد دادنامه مورخه 30/2/1393 صادره از شعبه پنجم دیوانعالی کشور که حکایت از غیرموجه تشخیص دادن فرجام­خواهی آقای              از رأی سابق­الصدور شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تبریز در صدور حکم بر بی­حقی دعوی شرکت مهندسی مذکور از مهندس                 از بابت مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی از جهت تسبیب در اظهارنظر کارشناسی خارج از صلاحیت دارد و در نهایت رأی فرجام خواسته فوق­الذکر در شعبه دیوانعالی کشور ابراهه شده است که با عنایت بر مراتب فوق و فقد دلایل برتوجه تخلف و انتساب آن به مهندس                  رأی بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 23/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/162 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                              تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                                  بعنوان مدیرعامل شرکت

                                و مهندس ناظر پلاک­ثبتی 226-1273-1 مبنی بر عدم رعایت مفاد بند 13-7 ماده 13 فصل چهارم مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم ارایه گزارش تخلف در اجرای عقب­روی و طبقه مازاد و نقشه مصوب که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات نامبرده در جلسه شورای انتظامی با ارایه مستندی که حکایت از درخواست توقف عملیات ساختمان در مورخه 16/12/91 خطاب به سازمان نظام مهندسی به جهت تخلفات موجود دارد که با عنایت بر مراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت آقای

صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/103 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                        بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 948-3036-14 مبنی بر ارایه یکجای گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه­ای نیز در جهت دفاع از تخلف اعلامی ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 بتاريخ 23/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1238 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان بطرفیت آقای                    بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 934/11 و مدیرعامل شرکت                    مبنی بر نقض مفاد نقشه­های ساختمانی و عدم رعایت اصول فنی با اجرای تراس خارج از نقشه که توجهاً بر محتویات پرونده و مدافعات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی توأم با ارایه مدارک و مستندات که حکایت از وجود تراس در نقشه­های سازه مصوب را دارد فلذا به جهت فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس                  صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/14 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                    بطرفيت آقای                    بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 1800 مبنی بر عدم امضاء پروانه و عدم ادامه کار که توجهاً بر محتویات پرونده و استمهال مهندس مذکور در جلسه شورای انتظامی جهت ارایه مستندات و اینکه در نهایت شاکی پرونده طی لایحه بشماره 14/4/93-638/93 ش آ رضایت مکتوب خویش را تقدیم نموده است فلذا با عنایت بمراتب فوق قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/4/3 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                          و                       و خانم مهندس                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهراری تبریز بطرفيت آقای                    بعنوان مهندس ناظر برق و آقای                    بعنوان مهندس ناظر مکانیک و خانم                           بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک­ثبتی 1987/11 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه براساس مفاد مستندات و مدارک ارسالی از شهرداری در رابطه با گزارشات مربوطه که پیوست پرونده حاضر می­باشند تاریخ­های متفاوت در ذیل امضائات مهندسین مذکور قید شده که حکایت از یکجا نبودن گزارشات دارد فلذا توجهاً بر مراتب فوق و فقد دلایل بر وقوع تخلف
قرارمنع­تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 5/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/90 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                 بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 652-3652-13 مبنی بر ارایه یکجای گزارشات مرحله­ای که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با اعلام اینکه تاریخ صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک مذکور مورخ 25/7/76 بوده که مالک پس از حدود پانزده سال از تاریخ صدور پروانه در سال 1391 بنامبرده مراجعه و تقاضای پایانکار نموده است و مشارالیه نیز بالاجبار به جهت طولانی شدن زمان اخذ پایانکار و درخواست مجدد شهرداری نسبت به صدور گزارشات مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی بصورت یکجا اقدام کرده است فلذا با عنایت بمراتب فوق و عدم احراز سوء نیت رأی بر برائت مهندس

صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/80 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                          و                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهراری تبریز بطرفيت آقایان                         بعنوان مهندس ناظر برق و                         بعنوان مهندس ناظر مکانیک پلاک­ثبتی 9/2905 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیهما مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از آقایان مهندس                       و مهندس                       را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/79 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهراری تبریز بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 9-2143-1 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل چهارم و پنجم مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه بلحاظ موقعیت خاص هر یک از مراحل مذکور که می­تواند گزارشات مراحل اعلامی بصورت یکجا ارایه شود و در نهایت به جهت فقد دلایل بر وقوع تخلف قرار منع تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/93 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                     و                     تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای               بعنوان مهندس ناظر مکانیک و آقای              مهندس ناظر برق پلاک­ثبتی 3279/14 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبردگان در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیهما مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هریک از آقایان مهندس                  و مهندس

را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. فاما در خصوص مهندس                       نیز نظر بر اینکه در رابطه با مشارالیه از طریق شهرداری گزارش منعکس نشده و مدارک و مستندات جهت پیوست در پرونده حاضر ارسال نشده است شورای انتظامی از جهت نامبرده مواجه با تکلیفی نمی­باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 بتاريخ 30/4/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/78 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهراری تبریز بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 83-27-2963 و 4962 مبنی بر ارایه گزارشات مرحله­ای بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در لایحه تقدیمی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                       را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 11/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/88 راجع به تخلف انتظامي آقایان مهندسین                                     ،                        و                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                   بعنوان مهندس ناظر برق و آقای                  بعنوان مهندس ناظر مکانیک و آقای                    بعنوان مهندس ناظر معماری پلاک­ثبتی
3132/13 مبنی بر ارایه گزارشات بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر آقایان                و

در جلسه شورای انتظامی و همچنین عدم حضور آقای                   در جلسه شورای انتظامی با وجود دعوت قبلی و عدم ارسال لایحه­ دفاعیه از طرف نامبرده با احراز تخلف مشارالیهم مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر یک از آقایان مهندس                     و مهندس                  و مهندس

را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 بتاريخ 11/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/89 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                  بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 231-291-292-13 مبنی بر ارایه گزارشات مراحل سوم و چهارم و پنجم عملیات ساختمانی بصورت یکجا که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93
آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 11/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/104 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                       بعنوان مهندس مجری و مدیرعامل                    شرکت پلاک­ثبتی 398-5001-1 و 399-5002-1 مبنی بر ارایه دیرهنگام و یکجای صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و با عنایت بر دفاعیات غیرمؤثر مشارالیه در لایحه تقدیمی با احراز تخلف ایشان مستنداً به ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                  را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93
آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 بتاريخ 11/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1239 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان بطرفيت آقای                            بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی
695-2482-14 مبنی بر احداث بالکن مازاد بر نقشه­های مصوب و پروانه که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات نامبرده در جلسه شورای انتظامی و ملاحظه مفاد لایحه مورخه 14/4/1393 مشارالیه در نهایت بلحاظ اینکه نامبرده بالکن احداثی را براساس نقشه­های اصلاحی سازه اجرا نموده فاما بدون توجه به پروانه ساختمانی نقشه­های معماری و اخذ اصلاحیه لازم به این امر مبادرت نموده است با احراز تخلف ایشان مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                       را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 13/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/2 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

درخصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                           بعنوان مهندس ناظرپلاک­ثبتی 0-1-583 و 584 مبنی بر عدم رعایت مفاد بند 13-7 ماده 13 فصل چهارم مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم ارایه گزارش مرحله­ای پیشرفت عملیات ساختمانی که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با اعلام اینکه گزارشات را تحویل مالک داده است تا به شهرداری ارایه نماید فلذا با احراز تخلف مشارالیه و اینکه تحویل گزارشات به مالک رفع تکلیف از مهندس ناظر نمی­نماید مستنداً به بندهای الف و ح ماده 91 و ماده 90 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                          را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 13/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/2105 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                          بعنوان مهندس ناظر مکانیک پلاک­ثبتی 92-17157-1مبنی بر عدم رعایت مفاد بند 13-7 ماده 13 فصل چهارم مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ارایه گزارشات غیرفنی و عدم کنترل کافی و عدم گزارش تخلفات که توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و لایحه­ای نیز در جهت دفاع از تخلف اعلامی ارایه نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                   را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 بتاريخ 15/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1768 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                                  تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                             بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 149-1239-13مبنی بر ارایه ارایه گزارش تخلف در اجرای عقب­روی و اضافه طبقه و عدم رعایت مفاد اطلاعیه­های سازمان که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات نامبرده که طی لایحه­ای در سه برگ منضم پرونده گردیده است و ملاحظه مدارک و مستندات پیوستی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                           را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 15/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1783 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                            بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 5002-5001 و مدیرعامل شرکت                            مبنی بر ارایه دیرهنگام و یکجای صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت اطلاعیه­های شماره 6898/87-29/5/87 و 6898/87-14/10/87 که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                       را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 18/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/2252 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                           بطرفيت آقای                                بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 2925 مبنی بر ایراد اجرا در اسکلت ساختمان که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده و اینکه مشارالیه بعنوان مهندس ناظر پروژه مذکور مسئولیتی از بابت تخلف مذکور نداشته و بعبارتی دیگر مسئولیت مذکور متوجه شخص مجری می­باشد در نهایت بلحاظ فقد دلایل بر توجه تخلف مشارالیه رأی بر برائت مهندس                       از تخلف اعلامی صادر می­شود. فاما با عنایت بر محتویات پرونده  اظهارات شاکی و مدافعات مهندس                        ، بلحاظ احراز تخلف مشارالیه از جهت عدم انعکاس ایرادات در گزارش مرحله­ای مستنداً به ماده 90 و بند ح ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                     را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 18/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/2207 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                           تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                         بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی 782-1464/11 مبنی بر ارایه دیرهنگام و یکجای صورتجلسات کارگاهی و عدم رعایت اطلاعیه­های شماره 6898/87-29/5/87 و 6898/87-14/10/87 و ماده 33 فصل اول مجموعه شیوه­نامه­های آیین­نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که با عنایت بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورای انتظامی حضور نیافته و در جهت دفاع از تخلف اعلامی لایحه­ای ارسال کرده است که بلحاظ عدم مدافعات مؤثر نامبرده با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 25/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/92 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                  بعنوان مهندس ناظر پلاک­ثبتی 2008/19 مبنی بر عدم گزارش تخلف احداث طبقه چهارم مازاد بر پروانه که توجهاً بر محتویات و دفاعیات مؤثر نامبرده با ارایه مستندات و مدارک لازم در جلسه شورای انتظامی که حکایت از انعکاس اضافه نمودن ارتفاع توسط مالک در گزارش مرحله سوم پیشرفت عملیات ساختمانی دارد فلذا با عنایت بمراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس

                          صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 25/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/1940/1 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                            بعنوان مهندس مجری
پلاک­ثبتی 12-1707-1 مبنی بر عدم ارایه بموقع تخلفات که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر نامبرده همراه با ارایه مدارک و مستندات در جلسه شورای انتظامی که حکایت از انعکاس تخلفات توسط مهندس مذکور و دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی مازاد بر پروانه از طرف شهرداری منطقه یک دارد فلذا با عنایت بر مراتب فوق و فقد دلایل بر توجه تخلف به مشارالیه رأی بر برائت مهندس                     صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

بتاريخ 18/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/53 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بطرفيت آقای                                 بعنوان مدیرعامل شرکت

                                و مهندس مجری پلاک­ثبتی 145-5001-1 مبنی بر ارایه دیرهنگام گزارشات مرحله­ای پیشرفت عملیات ساختمانی و عدم رعایت اطلاعیه­ها که توجهاً بر محتویات پرونده دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بندهای ح و خ ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                        را به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 20/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 91/1922/3 راجع به تخلف انتظامي آقای                        تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر
پلاک­ثبتی 4940/2 و 1 مبنی بر صدور فرم استحکام بنا برای اضافه طبقات احداثی غیرمجاز که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی و با در نظر گرفتن اینکه ساختمان مذکور دارای اسکلت فلزی بوده و بعداً یک طبقه به آن اضافه شده است با احراز تخلف مشارالیه و باتوجه بر مورد اعلامی مهندس                       را باستناد ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات انتظامی درجه دو یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 بتاريخ 20/5/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/34 راجع به تخلف انتظامي خانم مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت آقای                   به طرفيت خانم مهندس                      بعنوان تهیه­کننده طرح و نقشه­های معماری مورد قرارداد طرفین مبنی بر عدم انجام تعهدات و عدم تحویل نقشه­های تکمیلی که توجهاً بر محتویات پرونده و مطالب مطروحه توسط مهندس                         در جلسه شورای انتظامی و با عنایت بر تاریخ انعقاد قرارداد طرفین که مورخ 23/5/92 با اعتبار دو ساله بوده و در واقع زمان انقضاء اعتبار قرارداد مذکور مورخه 23/5/94 می­باشد و بعبارتی دیگر خانم مهندس                   در واقع تا موعد مذکور مهلت برای تحویل نقشه­های مربوطه دارند در نهایت بلحاظ فقد دلایل بر وقوع تخلف قرار منع تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 1/6/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/133/1 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش شهرداری شهر جدید سهند بطرفيت آقای                      بعنوان مهندس ناظر معماری قطعه 21R1113 مبنی بر عدم گزارش تخلف ایجاد بالکن روپوشیده که منجر به صدور رأی ماده صد به محکومیت مالک بر پرداخت جریمه شده است که توجهاً بر محتویات پرونده و دفاعیات غیرمؤثر نامبرده در جلسه شورای انتظامی با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس

را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 1/6/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 92/133/2 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                            تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص گزارش شهرداری شهر جدید سهند بطرفيت آقای                     بعنوان مهندس ناظر قطعه 231R1214 مبنی بر عدم گزارش افزایش متراژ بالکن روپوشیده که منجر به صدور رأی بر محکومیت به پرداخت جریمه از طریق کمیسیون ماده صد شده است فلذا توجهاً بر محتویات پرونده و اینکه نامبرده با وجود دعوت در جلسه شورا حضور نیافته و لایحه­ای نیز
در جهت دفاع از تخلف اعلامی ارسال نکرده است با احراز تخلف مشارالیه مستنداً به ماده 90 و بند الف ماده 91 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس                       را به مجازات انتظامی درجه یک یعنی اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان محکوم می­نماید. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی
نظام مهندسی است.

 

بتاريخ 1/6/93 جلسه شوراي انتظامي استان آذربايجان‌شرقي به تصدي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كلاسه 93/70 راجع به تخلف انتظامي آقای مهندس                       تحت نظر است با بررسي محتويات پرونده اعضاء به اتفاق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.

رأي شوراي انتظامي

در خصوص شکایت شرکت تعاونی مسکن                       بطرفيت آقای                          بعنوان مهندس مجری پلاک­ثبتی بشماره 6401/21 مبنی بر عدم انجام تعهدات که توجهاً بر محتویات پرونده و صرفنظر از دفاعیات نامبرده در جلسه شورای انتظامی نظر بر اینکه شاکی طی لایحه بشماره 712/93 ش آ مورخ 1/6/93 ضمن اعلام رضایت و مصالحه با مهندس

                          تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده­اند فلذا با عنایت به مراتب فوق، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می­شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 93 آئین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

 

 

 

 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co