مصوبات

جهت دانلود و یا مشاهده نظام نامه ارجاع کار نظارت کلیک کنیددوشنبه 22 ارديبهشت 1393
دومین جلسه کمیته بررسی موارد ارجاع کار نظارت رأس ساعت 8 صبح مورخه 20/2/93 در محل ساختمان اصلی سازمان برگزار گردید و موارد ذیل­ الذکر مورد بررسی و نتیجه­ گیری قرار گرفتند:

1-مقرر گردید پرونده­ های زیر یکصد مترمربع، از قرار یکصد مترمربع و براساس تعرفه مربوطه، حق­الزحمه دریافت و براساس یکصد مترمربع نیز به مهندسین پرداخت گردد.

2- مقرر گردید برای پروژه­ای واقع در شهر سهند، فراخوان و از همکاران گرامی متقاضی فعالیت در شهر سهند، ثبت­ نام بعمل آید.

3-با توجه به امکان حضور ناظرین پایه­ های بالاتر در صف­بندی پایه­ های پائین­ تر و اختلاف ظرفیت اشتغال پایه­ های مختلف نسبت به هم و در جهت ایجاد تعادل در ارجاع کار نظارت به اعضاء مقرر گردید، صف­ بندی اعضاء و ارجاع کار نظارت براساس درصد ظرفیت اشتغال باقی­مانده انجام گیرد.

ظرفیت اشتغال استفاده شده  -   ظرفیت اشتغال پایه = ظرفیت اشتغال باقی­مانده   ظرفیت اشتغال باقی­مانده    =    درصد ظرفیت اشتغال باقی­مانده

ظرفیت اشتغال پایه

 

4-درصد ظرفیت اشتغال باقی­مانده اشخاص حقوقی، مهندسین مشاور از روابط زیر تعیین و در صف­بندی کلی اعضاء که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و مهندسین مشاور می­باشد، قرار خواهند گرفت:


ظرفیت اشتغال باقی­مانده   =    درصد ظرفیت اشتغال باقی­مانده

ظرفیت اشتغال پایه


ظرفیت اشتغال پایه :  از تقسیم مجموع ظرفیت اشتغال پایه هر یک از رشته ­ها به مجموع اعضاء همان رشته به دست می­ آید.

ظرفیت اشتغال استفاده شده : عبارتست از کل ظرفیت اشتغال نظارت استفاده شده در هر یک از رشته­ ها تقسیم بر تعداد اعضاء همان رشته.

ظرفیت اشتغال باقی­مانده : ظرفیت اشتغال پایه منهای ظرفیت اشتغال استفاده شده.
پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
اولین جلسه کمیته بررسی موارد ارجاع کار نظارت در محل ساختمان اصلی سازمان نظام مهندسی در مورخ 10/2/93 رأس ساعت 30/7 صبح، تشکیل و موارد زیر مورد بررسی و تصمیم ­گیری قرار گرفت:

1- مقرر گردید مرحله مجدد ثبت­ نام از متقاضیان ثبت­ نام در ارجاع کار نظارت و اصلاح موارد مربوطه از تاریخ 17/3/93 الی 23/3/93 انجام گیرد و مرحله بعدی نیز در آذر ماه سال 93 انجام خواهد گرفت.

2-مقرر گردید برای مجوزهای صادره از سال 92، هر چند برگه کسر سهمیه را در سال 93، اخذ کرده باشند بدون ارجاع کار نظارت، دفاتر بتوانند مهندسین ناظر را حداکثر تا آخر تیرماه 93 معرفی نمایند و از ظرفیت سال 93 کسر گردد.

3-مقرر گردید همکارانی که درخواست مرخصی و عدم ارجاع کار نظارت در مدت زمان مرخصی را داشته باشند، به نحو مقتضی موارد را اعلام و برای ایشان ارجاع کار نظارت انجام نگیرد.

4-مقرر گردید برای مجوزهای تهیه نقشه صادره در سال 92 و قبل­ تر، در صورتی که تمدید مجوز مربوطه حداکثر تا آخر تیرماه سال 93 باشد نیازی به ارجاع کار نظارت نبوده و دفاتر می­توانند رأساً ناظرین پروژه را معرفی نمایند.

مقرر گردید برای پرونده­ های با زیربنای کمتر از 200 (دویست) مترمربع، در سری اول ارجاع کار نظارت، متراژ و تعداد پرونده یا پرونده­ های مربوطه در بحث ارجاع کار نظارت دخالت و تأثیر نداشته باشند. لازم به ذکر است، زیربنای پرونده­ های فوق ­الذکر در سهمیه کلی همکار محترم لحاظ خواهد گردید.

چهارشنبه 20 فروردين 1393


مصوبات هیئت­ مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­شرقی

(ارجاع کار نظارت توسط سازمان)

1- مرحله اول ارجاع کار نظارت توسط سازمان از طریق انتخاب اتفاقی توسط رایانه انجام خواهد یافت در این مرحله رایانه از بین متقاضیان همکاری نظارت با سازمان با توجه به متراژ و تعداد طبقات ساختمان و رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور نسبت به انتخاب ناظر ساختمان اقدام خواهد نمود. در این مرحله از ارجاع کار تعداد پرونده ارجاعی به اشخاص حقیقی متقاضی همکاری نظارت با سازمان یک پرونده و تعداد پرونده ارجاعی به اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور معادل تعداد مندرج در بند 2 می­باشد.

2- تعداد دفعات حضور اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور در مرحله اول ارجاع کار به روش انتخاب اتفاقی معادل مجموع تعداد اعضاء حقیقی عضو شخص حقوقی که دارای صلاحیت از نظر تعداد طبقات و زیربنا (گروه ساختمانی) در پرونده ارجاعی از طرف سازمان می باشند خواهدبود .

3- چنانچه اولین ناظر انتخابی در مرحله ارجاع کار نظارت بصورت انتخاب اتفاقی از شخص حقوقی یا مهندسین مشاور باشد. در صورت داشتن صلاحیت و ظرفیت اشتغال، ناظرین بقیه رشته­ ها نیز از همان شخص حقوقی یا مهندسین مشاور، انتخاب خواهد شد.

4-در صورتیکه اولین ناظر انتخابی شخص حقیقی باشد در انتخاب ناظرین دیگر رشته­ ها، شخص حقوقی و مهندسین مشاور به مانند اشخاص حقیقی در انتخاب اتفاقی شرکت خواهند داشت.

5-مرحله دوم ارجاع کار نظارت که براساس ظرفیت باقیمانده ناظرین متقاضی همکاری نظارت با سازمان انجام خواهد یافت پس از ارجاع یک پرونده به کلیه ناظرین حقیقی و به تعداد مندرج در بند 2 به ناظرین حقوقی و مهندسین مشاور شروع خواهد شد. در این مرحله از ارجاع کار متقاضیان همکاری نظارت با سازمان از بیشترین ظرفیت اشتغال باقیمانده به کمترین ظرفیت اشتغال باقیمانده از طریق رایانه صف­ بندی گردیده و اولویت ارجاع کار به ترتیب از ابتدا به انتهای صف صورت خواهد گرفت.

6-اشخاص حقیقی مجاز به عدم قبول یک پرونده از پرونده­های ارجاعی از طرف سازمان بوده و عدم قبول نظارت پرونده­های ارجاعی بعدی موجب اعمال امتیاز منفی براساس آئین ­نامه تنظیمی توسط سازمان خواهد شد. تعداد پرونده ­های فوق ­الاشاره در مورد اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور 5 پرونده می­ باشد.

7- با توجه به افزایش ظرفیت اشتغال مهندسین شاغل و عضو دفاتر طراحی، اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور نسبت به اشخاص حقیقی، متراژ کارهای طراحی انجام یافته در دفاتر طراحی، اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور حداکثر تا 50 درصد ظرفیت  اشتغال آنها در محاسبه ظرفیت اشتغال باقیمانده و صف­ بندی اعضاء منظور نخواهد شد. توضیح اینکه عدم اعمال متراژ طراحی در محاسبه ظرفیت اشتغال باقیمانده ناظرین فقط در صف­ بندی اعضاء منظور گردیده و مجموع ظرفیت اشتغال ناظرین در هر صورت از مقادیر مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تجاوز نخواهد کرد.

 


 

ظرفیت مندرج در جدول شماره 1 ≥

+ متراژ نظارت = ظرفیت شخص حقیقی

          متراژ طراحی          

ضریب  دفتر

 

       

   ظرفیت مندرج در پروانه اشتغال≥طراحی+ نظارت = ظرفیت شخص حقوقی


8-جهت تقویت دفاتر حقوقی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ارائه خدمات نظارت توسط طراح ساختمان در پروژه­ های خاص، دفاتر حقوقی و مهندسین مشاور مجاز به قبول نظارت ساختمان به تعداد مندرج در زیر بدون ارجاع کار از طرف سازمان خواهند بود.

1-8- ظرفیت اشتغال تا یکصد هزار مترمربع دو پرونده

2-8- ظرفیت اشتغال از یکصد هزار و یک مترمربع تا دویست هزار مترمربع سه پرونده

3-8- ظرفیت اشتغال بیشتر از دویست هزار مترمربع چهار پرونده

توضیح  اینکه در تعیین ظرفیت اشتغال ردیف های فوق­ الذکر، ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور در رشته­­ ای که بیشترین ظرفیت اشتغال را دارند مبنا قرار خواهد گرفت.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co