شنبه 25 خرداد 1392

قابل توجه شرکت کنندگانی که حدنصاب قبولی در آزمونهای تستی کلیه رشته ها و بخش طراحی رشته معماری را کسب ننمود ه اند

قابل توجه شرکت کنندگانی که حدنصاب قبولی در آزمونهای تستی کلیه رشته ها و بخش طراحی رشته معماری را کسب ننمود ه اند

الف) با توجه به بررسی های دقیق و کنتر لهای مکرری که در کلیه مراحل تصحیح پاسخنام هها انجام گرفته است،چنانچه داوطلبی نسبت به نتیجه آزمون خود معترض باشد می تواند درخواست خود را صرفاً بصورت کتبی با ذکر مشخصات کامل ( شماره داوطلبی، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقیق و شماره تماس ) حداکثر تا تاریخ 11/4/92  از طریق پست سفارشی به شرح زیرارسال نماید:  
 - آزمونهای تستی کلیه رشته ها : به صندوق پستی تهران، به شماره 355 - 17775 (سازمان سنجش).
( بر روی پاکت ذکر شود مربوط به کدام بخش از آزمون های ورود به حرف ه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت معماران تجربی اسفند ماه 91 )

ب) به لحاظ برنام هریزیهای انجام شده به درخواستهایی که بعد از تاریخ مقرر تحویل پست گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 نتیجه درخواستهایی که بعد از بررسی مجدد تغییری در امتیاز آنان مشاهده گردد، تا تاریخ 92/5/26 به اداره کل استان محل آزمون داوطلب ارسال خواهد شد.

د) امتیاز سؤالاتی که به هر نحو نامفهوم، مبهم یا دارای هر نوع اشکال هستند در تعیین حدنصاب قبولی آزمون لحاظ شده است، لذا به اعتراضهای در این ارتباط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دفتر امور مقررات ملی ساختمان


 
خيابان هفده شهريور قديم - کوچه شهيد پور شريفي (برق لامع سابق) - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 4-35533761 041 * فاکس: 35556350 041 * پست الکترونيک: info@Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

Designed by Rman Co