چهارشنبه 20 آذر 1392

نظام نامه نحوه اداره مجامع عمومی عادی و فوق‏ العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‏ها

مقدمه:
در اجرای ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 52 الی 57 آیین نامه اجرایی و اصلاحیه ابلاغی مورخ 30/04/1381، این نظام‏ نامه به پیشنهاد کمیسیون حقوقی، لوایح و تأیید هیأت رئیسه به جلسه‏ های 166 ،167 و 168 شورای مرکزی جهت تصویب نهایی پیشنهاد می‏ گردد.
تعاریف:
معانی بکاررفته در این نظام‏نامه همان اصلاحات و معانی استفاده‏ شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‏ نامه اجرایی آن است.
سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی
آیین‏ نامه اجرایی: آیین‏ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی
عضو: شخص حقیقی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته‏ های هفت‏گانه که حایز شرایط ماده 7 قانون باشد.
مجمع: مجمع عمومی که طبق مواد 9 قانون و 52 آیین‏ نامه اجرایی از اجتماع اشخاص حقیقی رشته‏ های هفت‏گانه اصلی یا مرتبط تشکیل می‏ شود.
دبیرخانه: دبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
فصل اول: تشکیل مجامع و شرایط دعوت
ماده 1: تشکیل مجامع: جلسات مجامع عمومی مطابق اصلاحیه ماده 55  آیین‏ نامه اجرایی از اجتماع اشخاص حقیقی عضو سازمان دارای کارت عضویت معتبر تشکیل می‏شود.
ماده 2: جلسات مجامع: جلسات مجمع به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق‏العاده مطابق بند «ب» و تبصره یک اصلاحی ماده 53 آیین‏ نامه‏ اجرایی تشکیل می‏شود.
ماده 3: شرایط دعوت: وفق ماده 54 آیین‏ نامه  اجرایی دعوت به تشکیل جلسات مجمع نوبت اول توسط هیأت‏ مدیره حداقل تا 20 روز قبل از تشکیل جلسه و براساس اصلاحیه ماده 55 آیین‏ نامه  اجرایی  دعوت به جلسات مجمع نوبت دوم  حداکثر 20 روز پس از مجمع نوبت اول از طریق آگهی در روزنامه‏ های کثیرالانتشار مصوب مجمع، انجام می‏ گردد.
تبصره 1: در آگهی روزنامه و یا دعوتنامه باید زمان و مکان و دستور جلسه کاملاً قید گردد.
فصل دوم: نحوه اداره مجامع
ماده 4: افتتاح جلسه مجمع عمومی توسط رئیس سازمان و در نبود ایشان توسط یکی از نواب سازمان انجام خواهد شد.
ماده 5: هیأت رئیسه موقت مجمع مرکب از یک رئیس (مسن‏ ترین عضو حاضر) و یک منشی (جوان‏ ترین عضو حاضر) و دو نفر ناظر از بین اعضاء و با رأی اکثریت نسبی حاضرین در جلسه، به ترتیبی که ابتدا رئیس سپس منشی تعیین و ناظرین انتخاب می‏ شوند و وظیفه این هیأت رئیسه پس از اعلام رسمیت جلسه، مدیریت مجمع جهت انتخاب اعضای هیأت رئیسه اصلی مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه فوق می‏ باشد.
تبصره 1: لیست اعضای حاضر در جلسه که در هنگام ورود به مجمع با ذکر نام و شماره عضویت و امضاء تهیه می‏ گردد، قبل از رسمیت جلسه دراختیار هیأت رئیسه موقت مجمع قرار می‏ گیرد.
تبصره 2: آخرین آمار اعضاء سازمان یک روز قبل از تشکیل مجمع، توسط سازمان تهیه و پس از تأیید رئیس سازمان، قبل از اعلام رسمیت جلسه دراختیار هیأت رئیسه موقت مجمع قرار می‏ گیرد.
تبصره 3: وفق اصلاحیه ماده 55 آیین‏نامه اجرایی، حدنصاب رسمیت جلسه در نوبت اول نصف به علاوه یک اعضاء سازمان خواهدبود و در نوبت دوم با هر تعدادی رسمیت خواهدیافت.
تبصره 4: رئیس هیأت رئیسه اصلی، می‏بایست حداقل یک دوره حضور فعال در یکی از ارکانِ هیات مدیره،شورای انتظامی و بازرسان سازمان را داشته باشد.
ماده 6: در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت جلسه در نوبت اول (عادی یا فوق‏ العاده)، مرجع دعوت‏ کننده با اعلام عدم رسمیت یافتن مجمع مجدداً با قید همان دستور جلسه از اعضای سازمان جهت شرکت در جلسه نوبت دوم دعوت می‏ نماید و این جلسه به فاصله حداکثر 20 روز پس از جلسه اول تشکیل می‏ گردد.
ماده 7: پس از انتخاب هیأت رئیسه اصلی مجمع شامل یک رئیس و یک منشی و دو ناظر، وفق ماده 56 آیین‏ نامه اجرایی و اصلاحات بعدی، اداره جلسه به عهده رئیس مجمع خواهدبود و طرح دستور جلسه و تنظیم صورتجلسه را منشی انجام خواهد داد.
ماده 8: در اجرای دستور جلسه برای موضوعاتی که احتیاج به تصمیم‏ گیری و یا رأی‏ گیری دارند، با اعلام و انتخاب حداکثر دو نفر مخالف و دو نفر موافق (بصورت ضربدری) از بین داوطلبین، توسط رئیس مجمع و پس از آن اعلام کفایت مذاکرات، رأی‏ گیری و تصمیم‏ گیری انجام می‏پذیرد.
تبصره 1: در هر موضوع ابتدا شخص مخالف و سپس موافق هر کدام به مدت حداکثر 5 دقیقه نقطه‏ نظرات خود را اعلام می‏ نمایند و چنانچه در موضوعی نظر مخالفی نبود، شخص موافق هم صحبتی نخواهد نمود.
تبصره 2: در صورت نیاز رئیس سازمان یا یکی از اعضای هیأت مدیره می ‏توانند حداکثر به مدت 10 دقیفه پاسخگوی سوالات اعضای حاضر در مجمع در هر موضوع باشند.
تبصره 3: سازمان استان موظف است مواردی را که در دستور جلسه مجمع قرار خواهدگرفت به ویژه گزارش مالی و بودجه، هم زمان با انتشار آگهی نوبت اول در سایت سازمان درج نماید تا اعضاء بتوانند موارد ابهام و یا سؤال را 24 ساعت قبل از تشکیل مجمع کتباً به دبیرخانه اعلام نمایند.
تبصره 4: سازمان با توجه به شرایط خود، می‏ بایست قبلاً روش و نحوه رأی‏ گیری را تعیین و تدارکات لازم را پیش‏ بینی نماید.
ماده 9: اظهارات اعضاء مخالف و موافق فقط باید در چهارچوب طرح موضوع باشد و در صورت عدم‏ارتباط آن با موضوع، رئیس جلسه با اعلام دو نوبت تذکر، برای بار سوم ممانعت به‏ عمل می‏ آورد. ضمناً مطابق بند «ع» ماده 91 آیین‏ نامه اجرایی (تخلفات انتظامی) هرگونه رفتار مخالف شئون حرفه‏ ای و اخلاقی ناطق و یا اعضاء حاضر که موجب بی‏ نظمی جلسه باشد ممنوع است و به عنوان تخلف، رئیس مجمع مسئول جلوگیری و یا پیگیری آن می ‏باشد.
ماده 10: برای هر موضوع جهت تصویب نیاز به رأی‏ گیری می ‏باشد و تصمیمات به صورت مکتوب قرائت گردیده و با رأی نصف به علاوه یک حاضرین جلسه مصوب می‏ گردد.
ماده 11: چنانچه ترازنامه سالیانه یا عملکرد سازمان به تصویب مجمع نرسد وفق تبصره الحاقی ماده 73 آئین‏ نامه اجرایی عمل خواهدشد.
ماده 12: در صورت اعلام تنفس توسط هیأت رئیسه مجمع و یا ناتمام ماندن مجمع به هر دلیلی، هیأت مدیره سازمان می‏ بایست حداکثر ظرف مدت 20 روز، زمان و مکان ادامه مجمع فوق را با همان هیأت رئیسه، اعلام نماید.
تبصره: اعلام تنفس و یا ناتمام ماندن مجمع به هر دلیلی صرفاً یک بار می‏تواند جاری گردد.
ماده 13: صورتجلسه تنظیمی مجمع پس از قرائت در مجمع به عنوان خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی توسط منشی در 3 نسخه تهیه و ثبت می گردد و سپس در پایان جلسه فوق به امضای هیأت رئیسه و بازرسان سازمان رسیده و هر نسخه به ترتیب به شورای مرکزی، اداره کل راه و شهرسازی استان و دبیرخانه ارسال می‏گردد.
ماده 14: این نظام نامه در 14 ماده و 10 تبصره در جلسات 166 ،167 و 168 شورای مرکزی به تصویب نهایی رسید.
پیوست ها:

 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co