چهارشنبه 2 بهمن 1392

نظام نامه صندوق همیاری اعضاء سازمان نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی

بسمه تعالی

 

« نظام نامه »

صندوق همیاری اعضاء سازمان نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی

 

فصل اول کلیات

ماده 1- نام صندوق :

صندوق همیاری اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی می‌باشد که در این اساسنامه اختصاراٌ «صندوق» نامیده می‌شود.

ماده 2- مدت فعالیت صندوق :

از تاریخ تصویب هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بمدت نامحدود و تا زمانی که توسط هیأت مدیره سازمان لغو نگردیده است.

ماده 3- مرکز اصلی صندوق :

تبریز -  خیابان 17 شهریور – کوچه شهید پورشریفی – ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واقع است و در صورت لزوم می‌تواند در دفاتر نمایندگی سازمان در سطح استان شعبه یا دفتر دایر نماید.

ماده 4- موضوع فعالیت :

کلیه فعالیتهای صندوق بر طبق این اساسنامه و با توجه به اهداف و خط مشی های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و بمنظور ذیل و بصورت وام قرض الحسنه یا بلاعوض انجام می‌پذیرد.

4-1- رفع نیازهای ضروری اعضاء سازمان نظام مهندسی با دادن کمک‌های نقدی و غیرنقدی.

4-2- تأمین هزینه درمان بیماریهای خاص و صعب العلاج اعضاء سازمان و خانواده آنها

4-3- رسیدگی به امور مهندسینی که عضو سازمان بوده و گرفتار حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی، غیرقابل پیش‌بینی شده‌اند.

4-4- رسیدگی به مشکلات خانواده‌های نیازمند مهندسینی که عضو سازمان بوده و در قید حیات نیستند.

  • تبصره : میزان و مبلغ هزینه‌های پرداختی و چگونگی کمکها را آئین‌نامه داخلی صندوق مشخص خواهد کرد.

فصل دوم سرمایه صندوق :

سرمایه صندوق عبارتست از :

1-1- درصدی از درآمد حاصله از کلیه خدمات فنی مهندسی که توسط سازمان انجام می‌شود.

1-2- کمک‌های مردمی اعم از اعضاء و غیراعضاء سازمان

تبصره : سرمایه صندوق می‌تواند با پیشنهاد هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و تصویب مجمع عمومی افزایش و یا کاهش یابد.

فصل سوم : ارکان صندوق

ماده 1 ارکان صندوق هیأت امناء و بازرسان صندوق را شامل می‌شود.

ماده 2 هیأت امناء صندوق از 5 نفر عضو که توسط هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان بمدت 3 سال و به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردند.

- یکنفر از اعضاء هیأت رئیسه

- خزانه دار سازمان

- یک نفر به معرفی کمیسیون امور شهرستانها

- یک نفر به معرفی کمیسیون ماده 33

- یک نفر به معرفی کمیسیون مالی و اداری

تبصره 1- خزانه دار سازمان خزانه دار صندوق نیز می‌باشد.

تبصره 2- هر یک از کمیسیونهای ماده 33، امور شهرستانها و مالی و اداری نسبت به معرفی دو نفر از بین اعضاء کمیسیون و یا اعضاء سازمان به هیأت مدیره اقدام و هیأت مدیره نسبت به انتخاب یکنفر اقدام خواهد نمود.

تبصره 3- هیأت مدیره سازمان می‌تواند در هر مقطع نسبت به تجدید انتخابات هیأت امناء و یا تعویض بعضی از اعضاء آن اقدام نماید.

ماده 3- بازرس صندوق

صندوق دارای یک نفر بازرس می‌باشد که توسط هیأت مدیره سازمان از بین بازرسان سازمان انتخاب و به هیأت امناء معرفی می‌شود.

فصل چهارم : اداره امور صندوق

1- هیأت امناء از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر دبیر انتخاب می‌کند.

2- جلسات هیأت امناء با اطلاع قبلی و به تشخیص رئیس صندوق تشکیل می‌گردد جلسات با حضور چهار نفر از اعضاء هیأت امناء رسمیت یافته و مصوبات با تصویب سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت.

3- کلیه پرداختها با امضاء رئیس و خزانه‌دار و مهر صندوق خواهد بود.

4- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه شروع و در بیست و نهم اسفند ماه هر سال شمسی خاتمه می‌یابد.

5- هرگونه تغییر در نظام‌نامه صندوق می‌بایست به تصویب هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برسد.

6- این اساسنامه دارای چهار فصل و هفت ماده و پنج تبصره می‌باشد و در جلسه مورخ 7/10/1387 هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به تصویب رسید.پ ق8/10


آئین نامه داخلی صندوق همیاری اعضاء سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی

ماده 1 : موضوع فعالیتهای صندوق

1-با توجه به محدودیت منابع مالی صندوق همیاری ابتداً برای شروع فعالیت، صندوق در سه بخش زیر مساعدت خواهد نمود.

الف) تأمین تمامی یا قسمتی از هزینه درمانی اعضاء و یا خانواده آنان که هزینه درمانی بالائی دارند و خانواده توان تأمین آن را ندارد.

ب) رسیدگی به مشکلات خانواده مهندسینی که در قید حیات نیستند (از قبیل برقراری مستمری و حمایتهای معنوی) به خصوص اگر متوفی فرزند و  یا فرزندانی داشته و درآمدی نیز نداشته باشد.

ج) رسیدگی به مشکلات اعضائیکه در اثر کهولت سن، از کار افتادگی، معلولیت جسمی و یا مشکلات روحی توان انجام کاری  نداشته و درآمدی نیز ندارند.

ماده 2 : نحوة ارائه خدمات

الف) متقاضی با ارائه مشخصات و آدرس محل سکونت نسبت به تکمیل فرمهای صندوق همیاری و تحویل آن به دبیر هیئت امناء صندوق، اقدام خواهد نمود.

ب) دبیر هیئت امناء صندوق پس از تشکیل پرونده و تکمیل مدارک نسبت به ارجاع پرونده به هیئت امناء اقدام خواهد نمود.

ج) موضوع توسط دو نفر از اعضاء هیئت امناء صندوق که بسته به مورد انتخاب می‌شوند بررسی خواهد شد.

د) هیئت دو نفرة تحقیق موضوع بررسی شده را به هیئت امناء گزارش نموده و در صورت تصویب هیئت امناء و تعیین سقف کمک مالی، اقدام خواهد شد.

تبصره : در صورتیکه میزان همیاری مورد نیاز متقاضی بیش‌تر از توان مالی صندوق باشد هیئت امناء سعی خواهد نمود که در مورد تأمین نیاز مالی متقاضی از سایر منابع اقدام نماید.

ماده 3 : نگهداری مدارک و اسناد صندوق :

و) پرونده های متقاضیان جزء اسناد محرمانه صندوق بوده و برای حفظ کرامات انسانی فقط هیئت امناء و بازرس صندوق (موضوع ماده 3 نظام نامه) اجازه دسترسی به آنها را دارند.

تبصره 1 : کمک های اعطائی صندوق برای مدت نامحدود نبوده و کلیه پرونده ها در زمانهای متوالی توسط هیئت امناء صندوق بررسی مجدد خواهد شد.

تبصره 2 : در هر مقطعی که نیازهای مالی متقاضی توسط خودش امکان رفع گردد صندوق تعهدی در ادامه همیاری های مصوب نخواهد داشت.

 


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co