يکشنبه 30 ارديبهشت 1403
شعار سال 1403 - جهش تولید با مشارکت مردم

هیات مدیره

گروه عمران

رشته عمران

 
هیات مدیره
هیات مدیره
هیات مدیره
هیات مدیره
هیات مدیره
گروه عمران

رشته نقشه برداری

 
هیات مدیره
گروه عمران

رشته ترافیک

 
گروه تاسیسات

رشته برق

 
گروه تاسیسات

رشته مکانیک

 
هیات مدیره
گروه معماری و شهرسازی

رشته معماری

 
هیات مدیره
هیات مدیره
هیات مدیره
گروه معماری و شهرسازی

رشته شهرسازی

 
هیات مدیره
گروه عمران

اعضا علی البدل

 
رشته نقشه‌برداری
رشته شهرسازی
رشته معماری
رشته ترافیک
رشته برق
رشته مکانیک