يکشنبه 30 ارديبهشت 1403
شعار سال 1403 - جهش تولید با مشارکت مردم

مدیران و مسئولین سازمان

حسن فرج زاده
معاون اداری و مالی
 
 

 

سیامک علمی
معاون اجرایی و مدیر واحد تفکیک
 
مدیر واحد خدمات مهندسی
 
مدیر واحد گاز
رئیس شعبه سهند
مدیر اداری
مدیر آموزش و پژوهش
مدیر روابط عمومی
محمدرضا دیوباد
مدیر امور شهرستان ها
مسئول انفورماتیک