يکشنبه 30 ارديبهشت 1403
شعار سال 1403 - جهش تولید با مشارکت مردم
ردیف   تاریخ جلسه فایل پیوست
۱ اهم مصوبات اسفند ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲
۲ اهم مصوبات بهمن ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲
۳ اهم مصوبات دی ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۱۰ دیماه ۱۴۰۲
۴ اهم مصوبات آذر ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۹ آذرماه ۱۴۰۲
۵ اهم مصوبات آبان ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۸ آبانماه ۱۴۰۲
۶ اهم مصوبات مهر ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۷ مهرماه ۱۴۰۲
۷ اهم مصوبات شهریور ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۶ شهریور۱۴۰۲
۸ اهم مصوبات مرداد ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۵ مردادماه ۱۴۰۲
۹ اهم مصوبات تیر ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۴ تیرماه ۱۴۰۲
۱۰ اهم مصوبات خرداد ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۳ خرداد ماه ۱۴۰۲
۱۱ اهم مصوبات اردیبهشت ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
۱۲ اهم مصوبات فروردین ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
۱۳ اهم مصوبات اسفند ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۱۲ اسفندماه ۱۴۰۱
۱۴ اهم مصوبات بهمن ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۱۱ بهمن ماه۱۴۰۱
۱۵ اهم مصوبات دی ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۱۰ دیماه ۱۴۰۱
16 اهم مصوبات آذر ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۹ آذرماه ۱۴۰۱
17 اهم مصوبات آبان ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۸ آبان ماه ۱۴۰۱
18 اهم مصوبات مهر ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۷ مهرماه ۱۴۰۱
19 اهم مصوبات شهریور ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۶ شهریورماه ۱۴۰۱
20 اهم مصوبات مرداد ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۵ مرداد ۱۴۰۱
21 اهم مصوبات تیر ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۴ tir -۱۴۰۱
22 اهم مصوبات خرداد ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۳ khordadfinal ۱۴۰۱.pdf
23 اهم مصوبات اردیبهشت ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۲ ordibehesht۱۴۰۱.pdf
24 اهم مصوبات فروردین ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۱ farvardin۱۴۰۱.pdf
25 اهم مصوبات اسفند ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۰/۱۲ esfand۱۴۰۰.pdf
26 اهم مصوبات بهمن ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۰/۱۱ bahman۱۴۰۰.pdf
27 اهم مصوبات دی ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۰/۱۰ dey۱۴۰۰.pdf
28 اهم مصوبات آذر ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۰/۹ azar۱۴۰۰.pdf
29 اهم مصوبات آبان ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۰/۸ aban۱۴۰۰.pdf
30 اهم مصوبات ۲۸۳ و ۲۸۴ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۲/۹ ۲۸۳-۲۸۴.pdf
31 اهم مصوبات ۲۸۱ و ۲۸۲ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۲/۴ ۲۸۱-۲۸۲.pdf
32 اهم مصوبات ۲۷۲ و ۲۷۳ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۱/۲۰ ۲۷۲-۲۷۳.pdf
33 اهم مصوبات ۲۶۵ و۲۶۶ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۱/۱۱ ۲۶۵-۲۶۶.pdf
34 اهم مصوبات ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۱/۴ ۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲.pdf
35 اهم مصوبات ۲۵۸ و ۲۵۹ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۰/۲۷ ۲۵۸-۲۵۹.pdf
36 اهم مصوبات ۲۵۴ و ۲۵۵ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۰/۲۰ ۲۵۴-۲۵۵.pdf
37 اهم مصوبات ۲۵۲ و۲۵۳ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۰/۱۳ ۲۵۲-۲۵۳.pdf
38 اهم مصوبات ۲۴۸ و ۲۴۹ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۰۹/۰۱ ۲۴۸-۲۴۹.pdf
39 اهم مصوبات ۲۴۶ و ۲۴۷ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۸/۲۴ ۲۴۶-۲۴۷.pdf
40 اهم مصوبات ۲۴۲ و ۲۴۳ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۸/۱۷ ۲۴۲-۲۴۳.pdf
41 اهم مصوبات ۲۳۸ و ۲۳۹ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۸/۵ ۲۳۸-۲۳۹.pdf
42 اهم مصوبات ۲۳۲ و ۲۳۳ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۷/۱۹ ۲۳۲-۲۳۳.pdf
43 اهم مصوبات ۲۳۰ و ۲۳۱ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۷/۱۲ ۲۳۰-۲۳۱.pdf
44 اهم مصوبات ۲۲۸ و ۲۲۹ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۷/۵ ۲۲۸-۲۲۹.pdf
45 اهم مصوبات ۲۲۶ و ۲۲۷ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۶/۳۱ ۲۲۶-۲۲۷.pdf