شنبه 23 تير 1403
شعار سال 1403 - جهش تولید با مشارکت مردم
ردیف   تاریخ جلسه فایل پیوست
۱ اهم مصوبات خرداد ماه ۱۴۰۳هیات مدیره دوره نهم 1403/03 خرداد ماه 1403
2 اهم مصوبات اردیبهشت ماه ۱۴۰۳هیات مدیره دوره نهم 1403/02 اردیبهشت ماه 1403
3 اهم مصوبات فروردین ماه ۱۴۰۳هیات مدیره دوره نهم 1403/01 فروردین ماه 1403
4 اهم مصوبات اسفند ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲
5 اهم مصوبات بهمن ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲
6 اهم مصوبات دی ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۱۰ دیماه ۱۴۰۲
7 اهم مصوبات آذر ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۹ آذرماه ۱۴۰۲
8 اهم مصوبات آبان ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۸ آبانماه ۱۴۰۲
9 اهم مصوبات مهر ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۷ مهرماه ۱۴۰۲
10 اهم مصوبات شهریور ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۶ شهریور۱۴۰۲
11 اهم مصوبات مرداد ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۵ مردادماه ۱۴۰۲
12 اهم مصوبات تیر ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۴ تیرماه ۱۴۰۲
13 اهم مصوبات خرداد ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۳ خرداد ماه ۱۴۰۲
14 اهم مصوبات اردیبهشت ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
15 اهم مصوبات فروردین ماه ۱۴۰۲هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۲/۰۱ فروردین ماه ۱۴۰۲
16 اهم مصوبات اسفند ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۱۲ اسفندماه ۱۴۰۱
17 اهم مصوبات بهمن ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۱۱ بهمن ماه۱۴۰۱
18 اهم مصوبات دی ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۱۰ دیماه ۱۴۰۱
19 اهم مصوبات آذر ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۹ آذرماه ۱۴۰۱
20 اهم مصوبات آبان ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۸ آبان ماه ۱۴۰۱
21 اهم مصوبات مهر ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۷ مهرماه ۱۴۰۱
22 اهم مصوبات شهریور ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۶ شهریورماه ۱۴۰۱
23 اهم مصوبات مرداد ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۵ مرداد ۱۴۰۱
24 اهم مصوبات تیر ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۴ tir -۱۴۰۱
25 اهم مصوبات خرداد ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۳ khordadfinal ۱۴۰۱.pdf
26 اهم مصوبات اردیبهشت ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۲ ordibehesht۱۴۰۱.pdf
27 اهم مصوبات فروردین ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۱/۰۱ farvardin۱۴۰۱.pdf
28 اهم مصوبات اسفند ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۰/۱۲ esfand۱۴۰۰.pdf
29 اهم مصوبات بهمن ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۰/۱۱ bahman۱۴۰۰.pdf
30 اهم مصوبات دی ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۰/۱۰ dey۱۴۰۰.pdf
31 اهم مصوبات آذر ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۰/۹ azar۱۴۰۰.pdf
32 اهم مصوبات آبان ماه هیات مدیره دوره نهم ۱۴۰۰/۸ aban۱۴۰۰.pdf
33 اهم مصوبات ۲۸۳ و ۲۸۴ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۲/۹ ۲۸۳-۲۸۴.pdf
34 اهم مصوبات ۲۸۱ و ۲۸۲ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۲/۴ ۲۸۱-۲۸۲.pdf
35 اهم مصوبات ۲۷۲ و ۲۷۳ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۱/۲۰ ۲۷۲-۲۷۳.pdf
36 اهم مصوبات ۲۶۵ و۲۶۶ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۱/۱۱ ۲۶۵-۲۶۶.pdf
37 اهم مصوبات ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۱/۴ ۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲.pdf
38 اهم مصوبات ۲۵۸ و ۲۵۹ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۰/۲۷ ۲۵۸-۲۵۹.pdf
39 اهم مصوبات ۲۵۴ و ۲۵۵ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۰/۲۰ ۲۵۴-۲۵۵.pdf
40 اهم مصوبات ۲۵۲ و۲۵۳ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۱۰/۱۳ ۲۵۲-۲۵۳.pdf
41 اهم مصوبات ۲۴۸ و ۲۴۹ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۰۹/۰۱ ۲۴۸-۲۴۹.pdf
42 اهم مصوبات ۲۴۶ و ۲۴۷ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۸/۲۴ ۲۴۶-۲۴۷.pdf
43 اهم مصوبات ۲۴۲ و ۲۴۳ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۸/۱۷ ۲۴۲-۲۴۳.pdf
44 اهم مصوبات ۲۳۸ و ۲۳۹ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۸/۵ ۲۳۸-۲۳۹.pdf
45 اهم مصوبات ۲۳۲ و ۲۳۳ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۷/۱۹ ۲۳۲-۲۳۳.pdf
46 اهم مصوبات ۲۳۰ و ۲۳۱ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۷/۱۲ ۲۳۰-۲۳۱.pdf
47 اهم مصوبات ۲۲۸ و ۲۲۹ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۷/۵ ۲۲۸-۲۲۹.pdf
48 اهم مصوبات ۲۲۶ و ۲۲۷ امین جلسه هیات مدیره سازمان ۹۹/۶/۳۱ ۲۲۶-۲۲۷.pdf